4 Nd 39/2009
Datum rozhodnutí: 05.03.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 39/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: R. S., posl. bytem Ostrava-Moravská Ostrava, U Parku 3068/1A, za účasti dědiců: A. V., bytem Chomutov, Zahradní 5191, PSČ 430 05, a P. G., bytem Chomutov, Gerstnerova 4126, PSČ 430 03, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3212/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3212/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Jiří P á c a lVypracoval:

JUDr. Petr Š a b a t a