4 Nd 388/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy:
4 Nd 388/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce Ing. P. K., proti žalované České republice, Ministerstvo spravedlnosti, o náhradu škody ve výši 90.560,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 274/96, o přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 274/96 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

K návrhu žalobce se vede proti žalované u Městského soudu v Brně řízení o náhradu škody.

V podání doručeném Městskému soudu v Brně dne 22. 8. 2008 žalobce navrhl, aby věc byla delegována Okresnímu soudu v Hradci Králové s poukazem na údajnou podjatost samosoudce Městského soudu v Brně a na údajnou účelovost předchozích rozhodnutí pod sp. zn. 26 Nd 257/2007, 4 Nd 211/2008, 4 Nd 212/2008, podle kterých nedošlo k delegaci Okresnímu soudu v Hradci Králové s tím, že zdejší zvůle tedy pokračují, což lze verifikovat i na dalších místech, jako u Městského soudu v Brně pod č. j. 62 C 273/96 ve spojení s č. j. 24 C 63/95 u KS v Brně a zejména pod sp. zn. 24 C 80/98 tamtéž .

V odůvodnění současného návrhu na delegaci se žalobce odkazuje v plném rozsahu i na svůj předchozí návrh ze dne 27. 4. 2008, o kterém nebylo rozhodnuto, neboť v předmětné věci došlo ke zpětvzetí žaloby.

Žalovaná se v poskytnuté lhůtě k navrhované delegaci nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /), návrh projednal a dospěl k závěru, že není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ust. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V daném případě Nejvyšší soud České republiky neshledal okolnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Za takové okolnosti nelze totiž pokládat opakovaná tvrzení žalobce z nejrůznějších podání obsažených ve spisu, jakož i vlastním odůvodnění žádosti, o podjatosti soudců, o zvůli při rozhodování soudů apod. V daném případě tak žalobce pouze prezentuje své subjektivní soudy a úvahy, které mimo jeho vnitřního přesvědčení objektivně nemají oporu v konkrétně doložených faktech a argumentaci. Pokud žalobce jako součást odůvodnění nynější žádosti o delegaci poukazuje na údajnou účelovost dřívějších rozhodnutí, kdy jeho obdobným žádostem nebylo vyhověno, pak je nutno upozornit, že proti rozhodnutím Nejvyššího soudu není opravný prostředek přípustný, kterouž okolnost je možno zjistit z každého písemně vyhotoveného rozhodnutí, když poučení o opravném prostředku je jeho esenciální součástí.

Lze tedy uzavřít, že pro účely přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové nebyly tvrzeny žádné důvody, které by mohly vést k úvaze, že by v posuzovaném případě šlo o vhodné opatření k hospodárnějšímu, rychlejšímu a po skutkové stránce spolehlivějšímu a důkladnějšímu projednání věci. Proto Nejvyšší soud České republiky návrhu žalobce na přikázání věci nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná