4 Nd 386/2008
Datum rozhodnutí: 29.12.2008
Dotčené předpisy:
4 Nd 386/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala o návrhu T. F., nazvaném Žaloba na Statutární úřad v Ostravě Mariánských Horách na Přemyslovců 63 o neoprávněném zadržování klíčů od bytu, t a k t o :

Řízení o podání navrhovatele, bez data, doručené Nejvyššímu soudu dne 18. 11. 2008, označené jako Žaloba na Statutární úřad v Ostravě Mariánských Horách na Přemyslovců 63 , s e z a s t a v u j e .

Navrhovatel n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě rozhodl usnesením ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. 29 C 116/2007, o přerušení řízení vedeného v právní věci žalobce Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, zastoupeného Mgr. B. L., advokátkou, proti žalovanému T. F., o vyklizení bytu, a to až do pravomocného skončení věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Nc 5/2006.

Z odůvodnění citovaného usnesení vyplývá, že u Okresního soudu v Ostravě je pod sp. zn. 29 C 116/2007 vedeno výše označené řízení o vyklizení bytu na podkladě žaloby ze dne 20. 4. 2007, kterou se žalobce domáhá vyklizení žalovaného z bytu v domě v O.-M. H. a H. s tím, že žalovaný obdržel výpověď z nájmu bytu a výpovědní lhůta skončila 31. 8. 2006. Výše uvedeným usnesením Okresní soud v Ostravě toto řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. přerušil z toho důvodu, že dne 15. 6. 2007 bylo témuž soudu doručeno podání, které je u tohoto soudu vedeno pod sp. zn. 29 Nc 5/2006, a v němž se může jednat o řízení o neplatnost výpovědi z nájmu bytu, kterou dal žalobci pronajimatel, tedy o otázku, jejíž posouzení má význam pro řízení o vyklizení z bytu.

T. F. se nyní obrátil na Nejvyšší soud podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 18. 11. 2008, které označuje jako Žalobu na Statutární úřad v Ostravě Mariánských Horách na Přemyslovců 63 (v dalším textu upřesnil žalovaného jako Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, sídlem Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory). V takto označeném podání uvedl, že už skoro 3 roky jsou mu protiprávně zadržovány klíče od bytu, přičemž žádný soud nerozhodl o jeho vystěhování.

V podání výslovně neuvádí, čeho se domáhá, toliko žádá o odpověď.

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o předmětném podání T. F. musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení

o mimořádném opravném prostředku dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky je oprávněn zasáhnout do pravomocných rozhodnutí pouze na základě tohoto mimořádného opravného prostředku. Aby mohlo jít o účinně podané dovolání, je nutno zachovat stanovenou dovolací lhůtu a náležitosti dovolání, jak je stanoveno v § 240 a 241 o. s. ř.

Z předmětného podání je zjevné, že navrhovatel patrně očekává od Nejvyššího soudu zásah do výše uvedených řízení vedených u Okresního soudu v Ostravě způsobem, který se vymyká z rozsahu funkční příslušnosti dovolacího soudu stanovené zákonem.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o podání navrhovatele doručeném dne 18. 11. 2008, označovaném jako Žaloba na Statutární úřad v Ostravě Mariánských Horách na Přemyslovců 63 zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť navrhovatel s ohledem na výsledek na náhradu svých nákladů nemá právo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. prosince 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná