4 Nd 384/2010
Datum rozhodnutí: 04.11.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 384/2010-392


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobců 1) nezl. P. K., a 2) nezl. M. V. K. , oba zast. otcem Ing. P. K. a matkou Mgr. Y. R., oba právně zast. Mgr. Lucií Koupilovou, advokátkou se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava 1, proti žalované A. K., právně zast. Mgr. Gabrielou Nejedlíkovou, advokátkou se sídlem Husova 2, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, o zaplacení 14.106,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 403/2005, o návrhu žalobců na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 403/2005 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích .

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedená věc byla podáním Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2010 (doručeno dne 19. 10. 2010) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu obou žalobců na delegaci Okresnímu soudu v Pardubicích podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalobci návrh na delegaci věci odůvodnili tím, že u Okresního soudu v Ostravě (a u Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího) vedou několik desítek soudních sporů vyplývajících z jejich postavení jako pronajímatelů bytových jednotek v domě v jejich vlastnictví a domnívají se, že Okresní soud v Ostravě v těchto sporech trvale rozhoduje v jejich neprospěch a v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky, aniž by tyto závěry byly podloženy relevantními skutečnostmi vyplývajícími z provedeného dokazování. Dle názoru žalobců je navíc rozhodování uvedených sporů mj. také důsledkem trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 T 166/2008, v němž byl zákonný zástupce žalobců odsouzen pro trestný čin útisku a neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru, jakož i dalšího trestního řízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 70 T 26/2010.

Žalovaná s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích nesouhlasila s tím, že jej považuje za zcela nedůvodný a dále uvedla, že ve věci žalobců již rozhodovaly také Nejvyšší soud České republiky i Ústavní soud České republiky a při svém rozhodování dospěly k závěru, že Okresní soud v Ostravě jakož i Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací nepochybily. Delegací věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. by došlo dle názoru žalované pouze k porušení jejího práva na zákonného soudce.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud v Ostravě) a Okresnímu soudu v Pardubicích, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobců na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobci, jak již bylo uvedeno výše, návrh na delegaci Okresnímu soudu v Pardubicích odůvodňují tím, že Okresní soud v Ostravě rozhoduje v jiných sporech, v nichž jsou účastníky řízení, v jejich neprospěch. Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však tuto skutečnost není možno považovat za natolik významnou, aby dostatečně odůvodňovala průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Navíc je nutno přihlédnout k tomu, že žalovaná s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu v Pardubicích nesouhlasila, proto by delegací věci mohl být navozen stav pro ni nepříznivý.

Po prostudování předmětného spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Pardubicích nepřikázal.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. listopadu 2010
JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu