4 Nd 384/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 384/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněného B. E. L., právně zast. JUDr. M. V., advokátkou, a povinného Z. Ž., o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 3085/2008, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 3085/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 23. 4. 2008 (soudu doručeno dne 25. 4. 2008) podal oprávněný u Okresního soudu v Chrudimi návrh na nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Chrudimi následně usnesením ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. 5 Nc 3085/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po doručení tohoto rozhodnutí oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit bydliště povinného ani v době zahájení řízení ani v době současné. Příslušný soud na základě sdělení Policie ČR a Obecního úřadu S. zjistil, že povinný se na adrese S., kde má veden i trvalý pobyt, nezdržuje. Jinou adresu pobytu povinného se příslušnému soudu zjistit nepodařilo.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistil místo, kde měl povinný v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržoval ani kde měl majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Chrudimi.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

Předseda senát:

JUDr. Jiří Pácal