4 Nd 381/2010
Datum rozhodnutí: 04.11.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 381/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně CC Invest Ltd., se sídlem Strait Street 90, 1436 Valletta, Malta, zast. Mgr. Ing. Danielem Zejdou, advokátem se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, proti žalovanému V. K. , o zaplacení částky 44.400,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 25/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 25/2010 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.
O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 9. 2. 2010 podala žalobkyně návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci. Jako bydliště žalovaného uvedla adresu F. M. , V. T. Rozhodující soud však šetřením zjistil, že na uvedené adrese se žalovaný nezdržuje ani v době zahájení řízení nezdržoval a že dle výpisu z centrální evidence obyvatel má od 23. 1. 2008 hlášen trvalý pobyt na adrese H. Š. , O. M. , kde se však rovněž nezdržuje a nemá zde onačenou ani poštovní schránku ani zvonkové zařízení.

Z uvedeného důvodu Okresní soud ve Frýdku-Místku vydal usnesení ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 119 EC 25/2010, kterým ve věci vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že soudu, u nějž byl podán návrh na zahájení řízení v předmětné věci (tj. Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku), se nepodařilo zjistit ani místo bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný v době podání návrhu na zahájení zdržoval. Jak již bylo uvedeno výše, žalovaný měl v době podání návrhu na zahájení řízení veden trvalý pobyt na adrese H.-Š. , O. M. , kde se však nezdržuje (a to ani v době podání návrhu na zahájení řízení ani v době současné), navíc zde nemá onačenou ani poštovní schránku ani zvonkové zařízení. Jiné místo pobytu žalovaného se rozhodujícímu soudu zjistit nepodařilo.

Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. a s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud ve Frýdku-Místku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. listopadu 2010

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu