4 Nd 380/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 380/2010-55
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce CREDIT MANAGEMENT SERVICES a.s . se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, zastoupeného Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem Vinohrady 45, 639 00 Brno, proti žalované K. S. , o zaplacení částky 1.010,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 220/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 119 EC 220/2009, p r o j e d n á a r o z h o d n e Okresní soud ve Frýdku-Místku.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 9. 8. 2010, sp. zn. 119 EC 220/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Vyslovení své místní nepříslušnosti opět odůvodnil tím, že ve věci se jedná o zaplacení smluvní pokuty právnímu předchůdci žalobce Dopravnímu podniku Ostrava a.s. žalovanou, která má v centrální evidenci obyvatel uvedenu adresu R. , F., což je adresa ohlašovny, na které se ovšem žalovaná nezdržuje. V součinnosti s Úřadem práce v Ostravě a ve Frýdku-Místku byla zjištěna kontaktní adresa žalované v O. , Z., na které se žalovaná rovněž nezdržuje. Dalším šetřením bylo zjištěno, že žalovaná je evidována jako nezaměstnaná u Úřadu práce v Ostravě, leč nepodařilo se zjistit skutečnou adresu žalované, na které by se tato zdržovala.

Protože s ohledem na výše uvedené skutečnosti se nepodařilo určit skutečné bydliště žalované, vyslovil Okresní soud ve Frýdku-Místku výše označeným usnesením svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale nepodařilo se zjistit podmínky místní příslušnosti soudu.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu věc přikazovat k projednání a rozhodnutí kterémukoli jinému soudu, než u kterého byla podána žaloba, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že projednání a rozhodnutí věci bude vhodné ponechat u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud ve Frýdku-Místku tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. ledna 2011

JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu