4 Nd 379/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 379/2010-76

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: M. Ž. , zastoupeného JUDr. Leopoldem Petřičem, advokátem se sídlem Hlavní náměstí 1a, Krnov proti žalovaným: 1) A. Š. , 2) K. Š. , oběma zastoupeným JUDr. Rostislavem Netrvalem, Ph.D., advokátem se sídlem Zlatnická 78/I, Klatovy, o určení vlastnictví, vedeno u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 14 C 135/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 14 C 135/2010 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Rokycanech.

O d ů v o d n ě n í :

Žalované v rámci vyjádření k podané žalobě na určení vlastnictví vznesly návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Rokycanech. Svůj návrh odůvodnily tím, že by bylo vhodnější a hospodárnější, kdyby byla věc projednávána u Okresního soudu v Rokycanech, protože 2 účastníci sporu mají bydliště v okrese Rokycany a zbývající účastnice cca 50 km od Rokycan. Ve věci jde o nemovitosti, které mají být podle žalobce součástí zaniklého společného jmění manželů, k jehož vypořádání je příslušný Okresní soud v Rokycanech. Navíc v probíhajícím řízení žalované navrhnou k důkazu připojení spisů Okresního soudu v Rokycanech.

Žalobce využil svého práva a k návrhu na delegaci se vyjádřil tak, že s navrhovanou delegací nesouhlasí. Dále žalobce vyjádřil svůj názor, že ve věci je dána výlučná pravomoc Okresního soudu v Bruntále, a to podle ustanovení § 88 písm. g) o. s. ř., neboť doposud nebylo zahájeno řízení o vypořádání zaniklého SJM, jehož jsou předmětné nemovitosti, o něž v projednávaném sporu jde, podle názoru žalobce nedílnou součástí. Dále žalobce uvedl, že na adrese R. , H. u R. má pouze hlášen trvalý pobyt, ale fakticky se zdržuje na adrese N. V. , pošta D. M. Kromě toho, Okresní soud v Rokycanech usnesením ze dne 24. 8. 2010, sp. zn. 4 C 67/2010, v řízení o vyklizení sporných nemovitostí rozhodl, že místně příslušným ve věci je Okresní soud v Bruntále. I z tohoto důvodu pak má žalobce za to, že navrhovaná delegace není vhodná.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, a to Okresnímu soudu v Bruntále a Okresnímu soudu v Rokycanech, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalované návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Rokycanech odůvodňují místem bydliště účastníků a potřebou provádět dokazování spisy Okresního soudu v Rokycanech. Podle názoru Nejvyššího soudu však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalobce s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v Rokycanech zásadně nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalobce nepříznivý.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Rokycanech z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. prosince 2010

Předseda senátu: JUDr. František Hrabec