4 Nd 379/2008
Datum rozhodnutí: 29.12.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 379/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: I. M., proti žalovanému: D. M., o výživné manželky, vedeno u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 5 C 193/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 5 C 193/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně, pobočce ve Valašském Meziříčí.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Rokycanech předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby věc řízení o výživné manželky, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 5 C 193/2008, byla přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí.

Žalobkyně návrh odůvodnila tím, že se nachází v katastrofální finanční situaci, kdy manžel nepřispívá na domácnost a opravy domu, je nezaměstnaná a pobírá pouze podporu v nezaměstnanosti, která nepokrývá náklady na inkaso, hlasové telekomunikační služby a internet. Dále zhoršeným zdravotním stavem, kdy se léčí se špatnou funkcí štítné žlázy a je diabetička. Také má problémy se synem vyžadujícím denní dohled s hrozícím záškoláctvím, návštěvou herny, navštěvuje s ním psychologa. Naopak manžel disponuje značnými finančními prostředky umožňujícími se snadno dostavit do V. M.

Žalovaný s návrhem žalobkyně zásadně nesouhlasí. Údaje o finanční situaci uváděné žalobkyní jsou účelové, vedené i záměrem o zlepšení její pozice ve sporu. Žalobkyně podle něj neuvedla, že žalovaný přispívá na syna částkou 2500,- Kč měsíčně. Dále to, že u žalobkyně bydlí dospělá dcera, která zde má trvalé bydliště. V domě bydlí matka žalobkyně, která přispívá na provoz domácnosti a též zde bydlí i stávající přítel žalobkyně. Tvrzení žalobkyně o problémech se synem je účelové a ničím nepodložené. Své zdravotní problémy nedokládá žalobkyně žádným důkazem. Sám žalovaný poukazuje na skutečnost, že jeho jediným příjmem od srpna 2008 je invalidní důchod a renta (ta za období od 1. 8. 2008 do 30. 9. 2008), o čemž přikládá doklady s uvedením konkr. částek. Příspěvek na služby uvádí pro úplnost, ale podle jeho informací se nepočítá do příjmu zdravotně postižené osoby. Po úrazu z 21. 5. 2003 má sníženou pohyblivost, je nevidomý a má potíže se sluchem. Svůj zdravotní stav může doložit zdravotní zprávou, nyní přikládá kopii průkazu ZTP/P.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Pokud žalobkyně uvádí, že její příjem je nižší než platby, které hradí na provoz domácnosti a telekomunikační služby, je v daném případě její tvrzení značně relativizováno tím, že zcela pominula osoby s ní spolužijící, jež rovněž užívají dotčenou nemovitost, z čehož tudíž plyne jejich povinnost podílet se na úhradě nákladů s tím spojených. Pokud se týče tvrzených zdravotních problémů, nutno konstatovat, že žalobkyně nesplnila svou důkazní povinnost podle § 101 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nijak tvrzení nedoložila a tudíž soud takto nemůže dané tvrzení blíže posoudit. Stejná situace je poté u tvrzených výchovných problémů se synem. Nutno též připomenout Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. 7 Nd 43/2001 (In.: www.nsoud.cz), v němž vyslovil, že pouze skutečnost a odkaz na špatný zdravotní stav nemůže být důvodem k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu.

Dále také nelze pominout, že žalovaný ve věci vyslovil zásadní nesouhlas s delegací věci a poukázal na svůj zdravotní stav invaliditu. Existenci zdravotního postižení pak doložil kopií průkazu ZTP/P a rovněž je též potvrzována listinami obsaženými ve spise zejména Žádostí pojištěného o vyšetření trvalých následků úrazu.

Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud v Rokycanech je s věcí již obeznámen.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c