4 Nd 375/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 375/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: B. V., zastoupen JUDr. J. V., advokátkou, proti žalované: C., spol. s r. o., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 77/2007, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze t a k t o :

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Daniela Menclová, JUDr. Marie Grygarová, JUDr. Vladislava Riegrová Ph.D., JUDr. Zdeněk Kovařík, JUDr. Hana Zachystalová a JUDr. Eva Hodanová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 181/2008.

O d ů v o d n ě n í :

K Městskému soudu v Praze podal žalobce vyjádření, jímž reagoval na usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. 37 C 77/2007 (č. l. 62), kterým byl vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů doplnil námitku podjatosti, kterou vznesl dne 4. 9. 2008 proti všem soudcům Městského soudu v Praze a všem soudcům Krajského soudu v Praze a Krajskému soudu v Praze (č. l. 53).

Žalobce v tomto vyjádření (č. l. 63) reagoval na citované usnesení uvedením tvrzených důvodů podjatosti, kdy doslova sdělil, že dané vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. Nco 218/2007-9 vázající se na věc č. j. 32 C 83/07, jímž byli tam jmenovaní soudci Městského soudu v Praze vyloučeni. Městský soud v Praze své tendenční postoje prokázal v rozhodnutí sp. zn. 37 C 83/2007, ze dne 4. 10. 2007 (č. l. 9). Nastala identická okolnost jako ve věci č. j. 32 C 83/07. Je zájem na tendenčním postupu v č. j. 37 C 77/07 a jeho výsledku. Represi zkoordinovala Policie ČR a SD ve vazbě na komunální sféru i exsoudce Městského soudu v Praze Š. V následujícím bodu tohoto vyjádření vznesl poté námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, když uvedl, že ve věci je jednoznačně dána podjatost všech soudců tohoto soudu, zejména senátu 1 Co. Požádal proto o delegaci věci ke Krajskému soudu v Brně.

Ve věci podaly vyjádření dle rozvrhu práce členky senátu 9 Cmo JUDr. Menclová, JUDr. Grygarová, JUDr. Riegrová a členové senátu 5 Cmo JUDr. Kovařík, JUDr. Zachystalová a JUDr. Hodanová. JUDr. Kovařík uvedl, že k účastníkům, jejich zástupcům ani k věci samé nemá žádný vztah, který by mohl zakládat důvody pro jeho vyloučení z věci. Žalobce zná pouze z úřední činnosti a to jen prostřednictvím spisů, osobně se s ním nikdy nesetkal. Žalovaného zná pouze ze sledování televize. Z písemného vyjádření členek senátu 9 Cmo a zbývajících členů senátu 5 Cmo vyplývá, že nemají k věci, účastníkům řízení ani k jejich zástupcům žádný vztah. Není jim známa žádná skutečnost odůvodňující námitku podjatosti.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudci o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci, k účastníkům či jejich zástupcům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudců Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce nevyjadřuje skutečnosti, které by se vztahovaly ke jmenovaným soudcům Vrchního soudu v Praze, nýbrž podrobuje kritice postup Městského soudu v Praze v jím uváděné kauze. Podle 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Zde navíc je podrobován kritice postup soudců jiného soudu, než jsou soudci, vůči nimž je vznášena posuzovaná námitka podjatosti. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. Tudíž není zde ani důvodu delegovat věc jinému soudu ve smyslu § 12 odst. 1. o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 181/2008 byli vyloučeni výše jmenovaní soudci tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec