4 Nd 374/2008
Datum rozhodnutí: 20.11.2008
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 374/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně A. I. s r. o., zastoupené JUDr. Z. D., Ph.D., proti žalovanému A. Z., zastoupeného opatrovníkem pro řízení Mgr. H. M., o zaplacení 1.015,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 111 C 136/2008, o návrhu na určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn.

111 C 136/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 20. 5. 2008 podala žalobkyně u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově ve výše uvedené věci návrh na vydání platebního rozkazu.

Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově následně usnesením ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 111 C 136/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově uvedl, že se mu nepodařilo zjistit místo bydliště žalovaného v době zahájení řízení ani místo, kde se žalovaný v době zahájení řízení zdržoval.

Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že žalobkyně v návrhu na zahájení řízení uvedla místo bydliště žalovaného na adrese M., H. Dle sdělení matky žalovaného se však žalovaný na uvedené adrese nezdržuje. Z výpisu z centrální evidence obyvatel vyplývá, že žalovaný je od 20. 9. 2003 hlášen k trvalému pobytu na adrese S., H., což je adresa ohlašovny, avšak zásilky doručované na tuto adresu si žalovaný nevyzvedává. Vzhledem ke skutečnosti, že písemnosti jsou doručovány na adresu ohlašovny, je vyloučen i případný vznik fikce doručení podle § 46 odst. 6 o. s. ř. Žádná jiná adresa, na které by mohl být žalovaný zastižen, soudem zjištěna nebyla.

Adresu, která je v současné době evidována jako místo trvalého bydliště žalovaného, nelze s ohledem na zjištěné okolnosti považovat za bydliště, ve kterém by žalovaný měl v úmyslu se zdržovat.

Rozhodujícímu soudu se tak nepodařilo zjistit bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně

a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst.

3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Vzhledem ke skutečnosti, že se Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově nepodařilo zjistil místo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště ani kde se zdržoval, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soudu v Karviné pobočka v Havířově.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal