4 Nd 372/2008
Datum rozhodnutí: 14.01.2009
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 14 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 16 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 372/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: MUDr. Y. E. U., zastoupen JUDr. V. J., advokátem, proti žalovaným 1) Česká televize, 2) Česká republika Ministerstvo spravedlnosti, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 14/2008, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Naděžda Žáková, Mgr. Dagmar Javůrková a JUDr. Ludmila Říhová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 448/2008.

O d ů v o d n ě n í :

K Vrchnímu soudu v Praze podal žalobce odvolání (č. l. 39) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2008, sp. zn. 37 C 14/2008 (č. l. 38), jímž bylo rozhodnuto, že se řízení zastavuje. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 448/2008.

V odvolání zároveň žalobce učinil návrh na vyloučení členek senátu 1 Co Vrchního soudu v Praze a to JUDr. Naděždy Žákové (předsedkyně senátu), Mgr. Dagmar Javůrkové a JUDr. Ludmily Říhové z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 448/2008 (č. l. 42). Předmětný návrh žalobce odůvodnil tím, že uvedené soudkyně jsou ovlivněny v souvislosti s jinými žalobcem podanými odvoláními Vrchnímu soudu v Praze, jejichž výčet uvádí. V odvolacím řízení rozhodovaly vždy pouze tyto tři soudkyně a rozhodnutí včetně odůvodnění jsou ve všech čtyřech věcech v podstatě totožné se stejnou argumentací, což svědčí o předpojatosti a podjatosti soudkyň. Z většiny rozhodnutí v daných kauzách navíc vyplývá, že žalobce uplatňuje příliš vysokou výši satisfakce za nemateriální újmu, což soudkyně členky senátu nemohou posuzovat bez provedeného dokazování, zvláště budou-li meritorně rozhodovat o možném odvolání.

Z písemného vyjádření členek dotčeného senátu se podává následující. Předsedkyně JUDr. Žáková uvádí, že k projednávané věci, účastníkům ani k jejich zástupcům nemá žádný vztah, nemá zájem na výsledku řízení a není jí znám důvod vzbuzující pochybnost o její nepodjatosti. Obsahově stejné prohlášení učinily členky senátu JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jež může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce podrobuje kritice postup dotčených soudkyň v jeho věci resp. jeho věcech a je přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostává nestranného rozhodování. Podle 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 448/2008, byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec