4 Nd 370/2008
Datum rozhodnutí: 20.11.2008
Dotčené předpisy:
4 Nd 370/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce P. K., zastoupeného JUDr. Ing. K. L., advokátkou, proti žalovanému A. C. R., a. s., zastoupenému JUDr. J. N., advokátem, o zaplacení částky 246.719,00 Kč s příslušenstvím a důchod ve výši 17.165,00 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 54 C 14/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 54 C 14/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná