4 Nd 369/2008
Datum rozhodnutí: 19.12.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 369/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: M. K., proti žalovanému: P. K., o zvýšení výživného pro zletilou nezaopatřenou dceru, vedeno u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 392/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 392/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Pardubicích předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby věc řízení o zvýšení výživného pro zletilou nezaopatřenou dceru, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 15 C 392/2007, byla přikázána Okresnímu soudu v Třebíči.

Žalobkyně návrh odůvodnila tím, že u Okresního soudu v Třebíči je vedeno řízení týkající se její nezletilé sestry L. K., které vede její matka M. K.

Žalovaný byl soudem podle § 12 odst. 3 o. s. ř. vyzván k vyjádření se k návrhu, avšak neučinil tak.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost uváděná žalobkyní, tj. že u navrhovaného soudu je vedeno řízení týkající se osoby, se kterou je žalobkyně v blízkém příbuzenském vztahu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Navíc žalobkyně již byla v řízení vyslechnuta za pomoci institutu dožádání u Okresního soudu v Třebíči (č. l. 41) a Okresní soud v Pardubicích bude nyní ve věci opětovně předvolávat žalovaného, který má bydliště v jeho obvodu.

Dále také nelze pominout, že v dané věci nelze předpokládat souhlas žalovaného za situace, kdy nebylo soudem aplikováno ustanovení § 101 odst. 4 o. s. ř., podle něhož může soud k výzvě k vyjádření se k určitému návrhu týkajícím se postupu a vedení řízení připojit doložku, že nevyjádří-li účastník v určité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá námitek.

Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud v Pardubicích je s věcí již obeznámen a učinil příslušné procesní úkony.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec