4 Nd 367/2010
Datum rozhodnutí: 03.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 367/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce Ing. Miroslava Bartoně , správce konkursní podstaty úpadce GPR RÝMAŘOV, v.o.s., Rýmařov, 8. května 46, IČ 18953298, zastoupeného JUDr. Milanem Schwarzem, advokátem se sídlem Mánesova 6, 792 01 Bruntál, proti žalované Mgr. Renatě Jančové , správkyni konkursní podstaty úpadce PG Rýmařov Sanace s. r. o. v likvidaci, Rýmařov, 8. května 46, IČ 47668075, za účasti vedlejších účastníků na straně žalobce A) L. Z., B) RNDr. A. K. a C) M. M., o vyloučení nemovitosti ze soupisu majetku konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 12 Cm 40/2003 a u Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího pod sp. zn. 10 Cmo 39/2008, o návrhu na delegaci věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 t a k t o :

Věc vedená u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 10 Cmo 39/2008, se nepřikazuje Vrchnímu soudu v Praze.
O d ů v o d n ě n í :
Ve shora označené právní věci podali vedlejší účastníci na straně žalobce M. M. svými podáními z 11. 5. 209 a 12. 10. 2009 a RNDr. A. K. podáním ze dne 2. 6. 2009 návrh, aby jejich odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 9. 2007, sp. zn. 12 Cm 40/2003, bylo přikázáno k projednání Vrchnímu soudu v Praze, přičemž uvedli, že se jedná o návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti. V odůvodnění svého návrhu oba uvedli, že soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Filip Cileček má přejít na nové pracoviště jako soudce Vrchního soudu v Olomouci a proto může ovlivňovat rozhodování tohoto soudu o odvolání.

Výše uvedený návrh předložil Vrchní soud v Olomouci spolu se spisem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 12 Cm 40/2003, k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky. Vrchní soud v Olomouci připojil písemné vyjádření žalované ze dne 16. 12. 2009, která s delegací věci jinému soudu nesouhlasí a ve svém vyjádření uvedla, že přikázání věci Vrchnímu soudu v Praze by bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. Konkrétně poukázala na sídla, resp. bydliště účastníků řízení v obvodu Vrchního soudu v Olomouci s tím, že delegace věci Vrchnímu soudu v Praze by nedůvodně navýšila náklady účastníků na vedení sporu. Dle jejího názoru důvody pro přikázání věci jinému soudu nejsou dány.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Vrchnímu soudu v Praze projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

V posuzovaném případě je z obsahu návrhu obou účastníků řízení zjevné, že jediným důvodem jejich návrhu je ve skutečnosti obava z možného ovlivnění Vrchního soudu v Olomouci osobou Mgr. Cilečka.

Návrhem na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. se tak jmenovaní účastníci řízení domáhají téhož, čeho se domáhají ve stejném řízení vznesenou námitkou podjatosti s návrhem na tzv. delegaci nutnou podle § 12 odst. 1 o. s. ř., o které je Nejvyšším soudem rozhodování v jiném řízení.

Nejvyšší soud ani z obsahu spisu neshledal žádné okolnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, tedy především okolnosti svědčícími o rychlejším a hospodárnějším projednání a rozhodnutí věci Vrchním soudem v Praze, tak aby tyto okolnosti odůvodňovaly výjimku z výše uvedeného ústavního principu.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Vrchnímu soudu v Praze z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Vrchnímu soudu v Praze nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. února 2011

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu