4 Nd 364/2008
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 364/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce E., spol. s r. o., zastoupeného Mgr. V. Š., advokátem, proti žalovanému S. B. u. B. m., zastoupenému JUDr. R. Š., Ph.D., advokátem, o zaplacení částky 276.865,14 Kč (9.879,22 EUR) s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cm 350/2006, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cm 350/2006, projedná a rozhodne Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 3 Cm 350/2006, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po právní moci tohoto usnesení předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal žalovaný dne 14. 3. 2008 prostřednictvím Městského soudu v Praze odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. V tomto odvolání namítal, že ve věci není dána pravomoc soudů České republiky, přičemž se odkazoval na rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Kolíně nad Rýnem jako soudu odvolacího č. j. 19 U 11/07.

Podáním ze dne 23. 5. 2008 vzal žalovaný své odvolání zpět. Vrchní soud v Praze poté usnesením ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 8 Cmo 316/2008, podle § 207 odst. 2 o. s. ř. odvolací řízení zastavil.

Podáním ze dne 25. 4. 2008, doručeným Městskému soudu v Praze ze dne 29. 4. 2008, vzal žalobce zpět svoji žalobu ze dne 24. 11. 2006 s tím, že mezi účastníky řízení bylo dosaženo dohody o mimosoudním vypořádání věci.

Městský soud v Praze svým přípisem ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 3 Cm 350/2006, předložil věc Nejvyššímu soudu s tím, že odvolací soud rozhodl pouze o zastavení odvolacího řízení, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2007 tak nabylo právní moci a Městský soud v Praze tedy nemůže rozhodnout o zastavení řízení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě je zřejmé, že v řízení, jehož součástí byla mimo jiné i rozdílná stanoviska účastníků řízení ohledně pravomoci a příslušnosti soudů České republiky a Spolkové republiky Německo, došlo na jedné straně ke zpětvzetí návrhu na zahájení řízení žalobce, jednak ke zpětvzetí odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze, ve kterém tento soud vyslovil místní nepříslušnost, v důsledku čehož toto usnesení nabylo právní moci.

S ohledem na ustanovení § 96 o. s. ř. je tedy nezbytné rozhodnout o zastavení řízení.

Nejvyšší soud uvážil okolnosti případu a s ohledem na požadavek procesní ekonomie dospěl k závěru, že je vhodné, aby ve věci jednal a rozhodl soud, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že určil Městský soud v Praze, aby věc projednal a rozhod.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2009

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu