4 Nd 362/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 362/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: P. C. proti žalované: Mgr. A. H. , o ochranu osobnosti, vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 14/2009, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Romana Vostrejšová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 22/2010.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2009 sp. zn. 36 C 14/2009 byla žalobci ustanovena k ochraně jeho zájmů zástupkyně Mgr. Jana Bendová, Marušková, advokátka se sídlem v Čelákovicích. Proti tomuto ustanovení si podala jmenovaná advokátka odvolání k Vrchnímu soudu v Praze (č. l. 88). Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 22/2010.

Již v žalobě současně žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, a to jmenovitě proti soudkyním JUDr. Žákové, JUDr. Ferešové a JUDr. Říhové pro jejich komunistickou minulost. Po předložení věci Vrchnímu soudu v Praze napadla uvedená věc do senátu 1 Co ve složení Mgr. Javůrková, JUDr. Podolka, JUDr. Říhová, který je zastupován senátem 3 Co ve složení JUDr. Bureš, JUDr. Opatrná, JUDr. Vostrejšová. Předsedkyně senátu 1 Co Ludmila Říhová se obrátila na žalobce, aby uvedl konkrétní skutečnosti, které zakládají důvod pochybností o nepodjatosti jmenovaných soudců.

V reakci na uvedenou výzvu žalobce v písemném přípisu ze dne 14. 6. 2010 adresovaném Vrchnímu soudu v Praze uvedl, že podává návrh na zpětvzetí žaloby s tím, že podjatost JUDr. Vostrejšové a Mgr. Javůrkové i JUDr. Říhové je dána jejich členstvím v bývalé Komunistické straně Československa, a to proto, že žalobce je disident a bývalý politický vězeň a odpůrce komunismu. Navíc soudkyně JUDr. Vostrejšová podlézala V. H., když soudila spor mezi V. H. a žalobcem.

Z písemného vyjádření dotčených členek rozhodujícího senátu 1 Co a zastupujícího senátu 3 Co se podává, že dotčené soudkyně nemají k věci a k účastníkům žádný vztah, ani zájem na výsledku řízení, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci. JUDr. Vostrejšová zná žalobce coby účastníka řízení z úřední činnosti.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně, o jejichž vyloučení jde, měly poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce podrobuje kritice členství jmenovaných soudkyň v bývalé Komunistické straně Československa a úřední postup JUDr. Vostrejšové vůči V. H. Žalobce je subjektivně přesvědčen, že u těchto soudkyň Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech, a to pokud jde o postup JUDr. Vostrejšové v další věci žalobce. Námitka členství jmenovaných soudkyň v bývalé Komunistické straně Československa pak rovněž není důvodem, pro který by měly být jmenované soudkyně v projednávané věci podjaty. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující z dikce ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 22/2010 byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c