4 Nd 360/2008
Datum rozhodnutí: 14.01.2009
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 88 odst. 3 písm. o) předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 360/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: J. L., zastoupen JUDr. J. T., advokátem se sídlem P., proti žalovaným: 1) P. M., a. s., zastoupena Mgr. M. Ž., advokátem se sídlem P., 2) I. s r. o., o určení neplatnosti dražby, vedeno u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 6 C 227/2007, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Písku.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Písku předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení žaloba o určení neplatnosti dražby podle § 48 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a § 166 odst. 1 občanského zákoníku byl podán u Okresního soudu v Písku. Okresní soud v Písku vyslovil svých usnesením ze dne 28. 1. 2008, sp. zn. 6 C 227/2007 (č. l. 55) svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu Praha-západ. Na základě odvolání žalovaného č. 1 se věcí zabýval Krajský soud v Českých Budějovicích, který usnesením ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 6 Co 542/2008, usnesení nalézacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (č. l. 66). Okresní soud v Písku svým usnesením ze dne 23. 7. 2008 (č. l. 74) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Navrhovatelem dražby v dané věci je společnost I. L., (č. l. 8).

Podle § 84 o. s. ř. je příslušný k řízení obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 88 písm. n) o. s. ř., [dříve § 88 písm. o) o. s .ř.] je namísto obecného soudu, popř. namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř. k řízení příslušný soud, v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele ve věcech veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách. Jde o tzv. výlučnou příslušnost soudu.

K řízení ve věcech neplatnosti veřejných dražeb podle ustanovení § 24 nebo § 48 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, je tudíž místně příslušný soud, v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele napadené veřejné dražby. To platí i tehdy, jestliže se navrhovatel dražby nestal účastníkem řízení. (In.: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. 17 Co 9/2004, publ. ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. judikátu R 57/2006 civ. , č. sešitu 7/2006).Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 1 zákona o veřejných dražbách a § 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Z výše uváděného vyplývá, že sídlo navrhovatele dražby se nachází mimo území České republiky, tedy mimo oblast působnosti českých soudů. Ustanovení § 88 písm. n) o. s. ř., ale nepočítá se situací, kdy navrhovatel dražby nemá sídlo resp. bydliště na našem území.

S ohledem na to, že předmět sporu se v daném případě dotýká nemovitosti, nacházející se v katastrálním území P. (č. l. 12), ohledně níž navíc na základě provedené dražby došlo ke změně vlastnictví (viz č. l. 7 protokol o provedené dražbě) a žaloba na určení neplatnosti dražby byla podána u Okresního soudu v Písku, který je tak s věcí již obeznámen, odpovídá rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Písku.

Při neexistenci jiných jednoznačných hledisek pro určení místní příslušnosti soudu tak Nejvyšší soud vzhledem k uvedeným skutečnostem podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c