4 Nd 357/2008
Datum rozhodnutí: 29.12.2008
Dotčené předpisy:
4 Nd 357/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 29. prosince 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce M. V., proti žalovanému Obvodnímu úřadu pro Prahu 10, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 258/2008, o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti dle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 258/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 258/2008, podal žalobce návrh na náhradu škody a současně na delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci.

Návrh na delegaci vhodnou odůvodnil pocitem, že ve špičkách ODS, Obvodního úřadu pro Prahu 10 a Magistrátu hlavního města Prahy zjistil korupční jednání a propojenost těchto subjektů ho opravňuje k závěru, že nejlépe by věc posoudil Okresní soud v Olomouci, kde jsou při projednávání žalob dodržovány právo a zákony.

K návrhu žalobce se podáním ze dne 8. 10. 2008 písemně vyjádřil žalovaný Městská část Praha 10 s tím, že s návrhem vyslovil nesouhlas.

Vzhledem k tomu, že nejblíže společně nadřízeným soudem Obvodnho soudu pro Prahu 10 a Okresního soudu v Olomouci je Nejvyšší soud České republiky, byl tomuto soudu předložen návrh na delegaci dle § 12 odst. 2 o. s. ř. k rozhodnutí.

Nejvyšší soud se zabýval okolnostmi podání návrhu a důvody, pro které byl návrh podán a dospěl k závěru, že návrhu nelze vyhovět.

Podle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Z důvodu vhodnosti lze věc přikázat k projednání a rozhodnutí jinému soudu zejména tehdy, nasvědčují-li okolnosti případu, a to ať již na straně účastníků nebo vyplývající z okolností věci (předmětu řízení apod.), že jiný soud věc projedná a rozhodne rychleji a hospodárněji.

Důvody vedoucí k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik závažné, aby odůvodňovaly výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).V posuzovaném případě žalobce odůvodnil svůj návrh na přikázání věci přesvědčením o korupčním prostředí v orgánech a politické straně, které vyjmenoval. Tento svůj subjektivní pocit však nedoložil žádnou konkrétní argumentací, která by se však týkala zejména Obvodního soudu pro Prahu 10, neboť žalobou projednává soud, nikoli jiné orgány samosprávy či dokonce politická strana. Vágní úvahy žalobce ve výše uvedeném směru v žádném případě nemohou odůvodnit procesní postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a Nejvyšší soud České republiky k navrhovanému postupu neshledal zákonné podmínky.

S ohledem na předmět řízení je rovněž zřejmé, že přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci by nemohlo přispět k rychlejšímu a hospodárnějšímu rozhodování.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 258/2008, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek.

V Brně dne 29. prosince 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná