4 Nd 356/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 356/2010-583


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: M. Š. , zastoupeného JUDr. Jarmilou Marákovou, advokátkou se sídlem Velké náměstí 61, Kroměříž, proti žalovaným: 1) K. Č. , a 2) J. N. , oběma zastoupeným JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem Vejvanovského 468, Kroměříž, o vydání věcí, eventuálně zaplacení 289 830,- Kč, vedeno u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 149/2005, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 149/2005 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.

O d ů v o d n ě n í : Žalobce podal u Okresního soudu v Kroměříži žalobu o vydání věci. V řízení byl již vydán rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 6 C 149/2005, který byl v odvolacím řízení zrušen a věc byla vrácena zpět okresnímu soudu k dalšímu řízení, a to usnesením Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 26. 1. 2010, sp. zn. 59 Co 448/2009. Podáním ze dne 2. 9. 2010 učinil žalobce ve věci návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Jičíně, který zdůvodnil tím, že žalované již v obvodu Okresního soudu v Kroměříži nebydlí a on nikdy nebydlel. Vzdálenost místa bydliště žalobce do sídla Okresního soudu v Kroměříži činí 306 km, což mu činí nemalé problémy. Žalované se dosavadních jednání ve věci trvale neúčastnily, přestože to měly k soudu 12 km, kdežto žalobce musel pokaždé absolvovat cestu dlouhou celkem 11 hod. při překonání 612 km s tím, že celkem již k Okresnímu soudu v Kroměříži najezdil 12 000 km, což ho stálo přes 25 000,- Kč. Po rozhodnutí odvolacího soudu žalobce shledal, že další dojíždění do Kroměříže již pro něj není únosné pro časovou a finanční náročnost a svědci, které v řízení navrhuje, nejsou ochotni se jednání u kroměřížského soudu účastnit vzhledem k nutnosti absolvovat dlouhou cestu a návrhu na dožádání jejich výslechu soudem v místě jejich bydliště Okresní soud v Kroměříži nevyhověl. Navrhovanou delegací věci nevznikne žalovaným sebemenší újma, neboť se řízení dlouhodobě neúčastní a se soudem nekomunikují.

Okresní soud v Kroměříži vyzval žalované, aby se vyjádřily k návrhu žalobce o vhodnosti přikázat tuto věc Okresnímu soudu v Jičíně. Žalované se k návrhu na přikázání věci vyjádřily a vyslovily s přikázáním věci zásadní nesouhlas s tím, že trvají na projednání věci u Okresního soudu v Kroměříži, neboť cesta do Jičína pro ně představuje nepřekonatelnou obtíž. Návrh žalobce na delegaci věci pak žalované považují za zcela účelový.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, a to Okresnímu soudu v Kroměříži a Okresnímu soudu v Jičíně, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé
v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobce návrh na delegaci Okresnímu soudu v Jičíně odůvodňuje z hlediska § 12 odst. 2 o. s. ř. svou neochotou nadále cestovat k Okresnímu soudu v Kroměříži, neboť se žalované k tomuto soudu stejně nedostavují a on na cesty do Kroměříže již vynaložil dost času a finančních prostředků. Jím navržení svědci pak nejsou ochotni se dostavit ke vzdálenému Okresnímu soudu v Kroměříži. Podle názoru Nejvyššího soudu však tyto skutečnosti spočívající v časové a finanční náročnosti účasti žalobce u jednání v sídle procesního soudu není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalované s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v Jičíně zásadně nesouhlasí a delegací věci by mohl být navozen stav pro žalované nepříznivý. Kromě toho je Okresní soud v Kroměříži s věcí již podrobně obeznámen a delegace věci by byla na újmu rychlosti řízení.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Jičíně z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. prosince 2010

Předseda senátu: JUDr. František H r a b e c