4 Nd 349/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 349/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala v dědickém řízení po zůstaviteli: N. L., za účasti: 1) J. L., 2) N. L., vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 22 D 1141/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 22 D 1141/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mělníku.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec