4 Nd 344/2008
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 344/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce: L.-S. C., s r. o., proti žalovaným: 1) B. V., zastoupený JUDr. P. C., advokátem, 2) JUDr. V. L. místopředseda Okresního soudu ve Svitavách, 3) JUDr. T. M. soudní exekutorka-ExÚ Ústí nad Orlicí, 4) JUDr. B. H. soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, 5) JUDr. J. Ch., Ph.D. soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, 6) JUDr. M. V. soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, 7) JUDr. F. K. soudce Vrchního soudu v Praze, 8) JUDr. J. G. soudce Vrchního soudu v Praze, a 9) JUDr. I. N. soudkyně Vrchního soudu v Praze, o určení neplatnosti doručení v řízení ve věci 6 C 207/2006, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 79/2008 a u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 Nc 5651/2008, o návrhu na přikázání z důvodu nutnosti podle § 12 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :


Věc, vedená u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 79/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Blansku.


O d ů v o d n ě n í :


V souladu s ustanoveném § 15 odst. 2 o. s. ř. předložil předseda Okresního soudu ve Svitavách spis tohoto soudu vedený pod sp. zn. 4 C 79/2008, Krajskému soudu v Hradeci Králové pobočka Pardubice proto, že jedním ze žalovaných v této věci je JUDr. V. L. místopředseda Okresního soudu ve Svitavách a z tohoto důvodu jsou dány podmínky pro vyloučení všech soudců tohoto soudu z projednávání a rozhodnutí této věci, neboť se zřetelem na jejich poměr k tomuto účastníku je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. S odkazem na ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. předseda Okresního soudu ve Svitavách navrhl, aby Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o přikázání věci jinému okresnímu soudu.


Předseda Krajského soudu v Hradci Králové přípisem ze dne 22. 9. 2008, sp. zn. 1 Nc 5651/2008, postoupil věc k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze s tím, že obdobná situace panuje i u Krajského soudu v Hradci Králové, neboť mezi žalovanými jsou i soudci tohoto soudu JUDr. B. H., JUDr. J. Ch., Ph.D. a JUDr. M. V., přičemž ostatní soudci občanskoprávního úseku tohoto soudu se běžně se jmenovanými soudci setkávají v souvislosti s plněním služebních povinností na různých pracovních poradách i při neformálních přátelských setkáních i v mimopracovní době a běžně si tykají a že tedy tyto okolnosti důvodně vzbuzují pochybnosti o nepodjatosti všech soudců občanskoprávního úseku Krajského soudu v Hradci Králové.


Předseda Krajského soudu v Hradci Králové proto navrhl, aby bylo rozhodnuto o přikázání věci k projednání a rozhodnutí jinému krajskému soudu.


Vrchní soud v Praze s odkazem na ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. postoupil věc spolu se spisem Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 4 C 79/2008 k rozhodnutí Nejvyššímu soudu s tím, že jeden z účastníků řízení navrhl přikázání Krajskému soudu v Brně.


Podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14 o. s. ř.), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.


Podle ustanovení § 14 o. s. ř. jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci soudci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jejich nepodjatosti.


V posuzovaném případě je zřejmé, že shora uvedení soudci Okresního soudu ve Svitavách, Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice, a Vrchního soudu v Praze mají poměr k věci, neboť sami jsou účastníky řízení na straně žalovaných.


Nejvyšší soud nenabyl pochybnosti o důvodnosti aplikace ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. o nutné delegaci, která byla vyvolána vyloučením všech soudců Okresního soudu ve Svitavách a části soudců Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice, jakož i Vrchního soudu v Praze.


Věc byla proto přikázána Okresnímu soudu v Blansku, přičemž Nejvyšší soud nenabyl pochybností, že touto delegací vytvořil podmínky pro řádné projednání věci bez rizika možných námitek podjatosti, i pro vyváženost cestovních nákladů a dopravních možností účastníků řízení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše N o v o t n á