4 Nd 343/2008
Datum rozhodnutí: 19.12.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 343/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: T. H., proti žalovaným: 1) M. M., zastoupen JUDr. J. B., advokátem se sídlem B., 2) nezl. M. H., zastoupena opatrovníkem: Magistrát města Teplice, odd. sociálně právní ochrany, nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, o určení otcovství, vedeno u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 75/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 75/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobkyně, aby věc řízení o určení otcovství, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 35 C 75/2007, byla přikázána Okresnímu soudu v Teplicích.

Žalobkyně návrh odůvodnila tím, že bydlí v obci K. u T., tj. ve velké vzdálenosti od Městského soudu v Brně a má nezletilé dítě (nar. 24. 3. 2007), s nímž nemůže cestovat na takovou vzdálenost. Těžko se jí hledá osoba na hlídání dítěte a nemá dostatek peněz, aby si mohla dovolit jezdit každý měsíc do B. na soudní jednání.

Žalovaný ad 1) s návrhem na delegaci nesouhlasí, neboť žalobkyně se podle jeho názoru domáhá určení otcovství vůči němu zcela neoprávněně. Ve věci lze rozhodnutí o paternitě vynést pouze na základě znaleckého posudku. Přítomnost žalobkyně u Městského soudu v Brně není nutná, podklad pro vyhotovení posudku odběry lze učinit i v místě trvalého pobytu žalobkyně. Je na žalobkyni, aby si zajistila účast na soudním projednání jejího návrhu. Opatrovník žalované ad 2) se vyjádřil, že s návrhem žalobkyně s ohledem k věku nezletilé a vzdálenosti mezi jejím bydlištěm a sídlem Městského soudu v Brně souhlasí.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnosti uváděné žalobkyní, tj. že nemá v současnosti zajištěnu péči o nezletilé dítě pro případ potřeby jejího vzdálení se z bydliště a nedostatek finančních prostředků, nelze bez dalšího označit za natolik výjimečné důvody, aby na jejich základě bylo možno rozhodnout o odnětí věci věcně a místně příslušnému soudu a o jejím přikázání soudu navrhovanému.

Dále je též nutno přihlédnout k tomu, že Městský soud v Brně již ve věci učinil procesní úkony včetně výslechu žalobkyně, který byl učiněn prostřednictvím institutu dožádání (č. l. 36), rovněž proběhlo ústní jednání ve věci (č. l. 43) a byl vysloven nesouhlas žalovaného ad 1) s učiněným návrhem. Požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by též v daném případě nebyl dodržen s ohledem na skutečnost, že Městský soud v Brně je s věcí již obeznámen.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c