4 Nd 342/2000
Datum rozhodnutí: 18.10.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 342/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci péče o nezletilou V. G., dceru D. G. a L. B. G., o úpravu poměrů pro dobu po rozvodu rozhodl o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 6. 10. 2000 byla Nejvyššímu soudu předložena Okresním soudem Praha-západ výše uvedená věc s návrhem na určení místně příslušného soudu, neboť podmínky místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. c) o. s. ř. chybějí.

Z obsahu předloženého spisu m. j. vyplývá, že od prosince 1999 je nezletilá V. G. s matkou v Kanadě, kde bydlel i její otec. Ten se od ledna 2000 opět zdržuje v České republice. Před odjezdem do Kanady rodina bydlela v pronajatém domě na adrese Z. u P., N. v. 269, přičemž pronájem byl ukončen v lednu 2000. Otec nezletilé nyní bydlí na adrese P., J. 5 a je občanem České republiky. Matka nezletilé je občankou Kanady. Nezletilá V. G. je občankou České republiky.

Podle § 88 písm. c) o. s. ř. na místo obecného soudu odpůrce je k řízení ve věci péče o nezletilé příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů své bydliště.

Podle § 39 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním ve věci výchovy a výživy nezletilých a v jiných věcech jich se týkajících, jsou-li československými občany, je dána pravomoc československých soudů i tehdy, žijí-li v cizině.

Podle čl. 1 odst. 1 úst. zák. č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, ústavní zákony, zákony a ostatní právní předpisy ČSFR platné v den jejího zániku na území České republiky zůstávají nadále v platnosti.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudu České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze určit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ, neboť v ní již provedl některé předběžné úkony a je tak s konkrétní problematikou nejvíce seznámen. V Praze se navíc zdržuje otec nezletilé i zplnomocněná zástupkyně její matky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec