4 Nd 341/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 341/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce MVDr. F. Š., CSc., bytem Svitavy, Kapitána Jaroše 103a, PSČ 568 02, proti žalovaným J. G. a L. G., oba bytem osada Martinice č. 428, 691 72 Klobouky u Brna, zastoupeným JUDr. I. L., advokátkou, o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1878/2003, o přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1878/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.


O d ů v o d n ě n í :


K návrhu žalobce na zahájení řízení ze dne 18. 12. 2003 se vede proti žalovaným u Okresního soudu v Břeclavi řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu.


Usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 5 C 1878/2003, které bylo žalobci doručeno 30. 10. 2006, byl žalobce vyzván k doplnění svého podání ze dne 18. 12. 2003, ve kterém by odstranil rozpor ve svých skutkových tvrzeních.


Na tuto výzvu reagoval žalobce neprodleně podáním ze dne 30. 10. 2006, které bylo doručeno Okresnímu soudu v Břeclavi dne 31. 10. 2006.


Usnesením Okresního soudu v Břeclavi ze dne 29. 12. 2006, sp. zn. 5 C 1878/2003, byla žaloba návrh na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu s odkazem na ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta s tím, že žalobce neodstranil vadu žaloby spočívající v rozporném skutkovém vylíčení rozhodujících skutečností. Toto usnesení Okresního soudu v Břeclavi bylo žalobci doručeno dne 31. 1. 2007.


Podáním ze dne 1. 2. 2007, doručeným Okresnímu soudu v Břeclavi podal žalobce proti tomuto usnesení odvolání.


O odvolání žalobce rozhodl usnesením ze dne 25. 7. 2008, sp. zn. 19 Co 397/2008, Krajský soud v Brně tak, že napadené usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil Okresnímu soudu v Břeclavi k dalšímu řízení.


V podání doručeném Okresnímu soudu v Břeclavi dne 4. 5. 2007 žalobce navrhl, aby věc byla delegována Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu jeho věku, a zhoršujícího se zdravotního stavu, kdy cesty do Břeclavi jsou pro něj více než obtížné a mají na jeho zdravotní stav vysoce negativní vliv. Svůj zdravotní stav doložil zprávami o ambulantním vyšetření v angiologické poradně I. interní kliniky Fakultní nemocnice H. K. ze dne 29. 11. 2004 a 30. 5. 2005.


Žalovaní J. G. a L. G. v podáních ze dne 15. 6. 2008 vyslovili nesouhlas s návrhem na přikázání věci k Okresnímu soudu ve Svitavách, který nezdůvodnili a nevyjádřili se ani k důvodům, pro které by měla být věc dle návrhu žalobce jinému soudu přikázána.


Okresní soud ve Svitavách předložil návrh žalobce na delegaci věci z důvodu vhodnosti spolu se spisem k rozhodnutí Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána s tím, že v mezidobí se spis nacházel u Krajského soudu v Brně k rozhodnutí o odvolání žalobce.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána návrh projednal a dospěl k závěru, že je důvodný.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ust. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.


V daném případě Nejvyšší soud České republiky shledal okolnosti, které žalobce uvedl ve svém návrhu, za dostatečně závažné na straně tohoto účastníka řízení, aby odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.


Z výše uvedených lékařských zpráv z r. 2004 a 2005 vyplývá, že osobní účast žalobce na soudních jednáních mu může činit zdravotní potíže, popřípadě být i překážkou jeho osobní účasti na jednání soudu vzdáleného od jeho bydliště.


Zejména však Nejvyšší soud dospěl k závěru, že řízení u Okresního soudu v Břeclavi probíhá již od r. 2003 a s ohledem na dosavadní průběh řízení nelze očekávat, že nevyhovění žádosti by bylo v zájmu rychlejšího a hospodárnějšího ukončení tohoto řízení.


Lze tedy uzavřít, že pro účely přikázání věci dle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. byly shledány natolik závažné okolnosti, které přikázání věci jinému soudu odůvodňují. Proto Nejvyšší soud České republiky návrhu žalobce na přikázání věci vyhověl a věc přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. ledna 2009


Předsedkyně senátu:


JUDr. Danuše Novotná