4 Nd 340/2008
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 340/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: J. d., d., se sídlem Moravské Budějovice, Janáčkova 1331, PSČ 676 12, zastoupen Mgr. M. Š., advokátem, proti žalované: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, adresa pro doručování: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Orlí 27, PSČ 601 70 Brno, ve věci o vrácení kupní ceny, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 81/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 81/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal v uvedené věci dne 7. 12. 2006 u Okresního soudu v Třebíči žalobu proti České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Okresní soud v Třebíči vyslovil svým usnesením ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 8 C 181/2006 (č. l. 23), svou místní nepříslušnost v předmětné věci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2, jako soudu místně příslušnému, v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu jednající za Českou republiku.


Dne 2. 7. 2008 podala žalovaná návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Třebíči. Uvedla, že s ohledem na předmět sporu, vzdálenost sídla příslušného soudu k sídlu žalobce a k sídlu pracoviště žalované, které je ve věci oprávněno zastupovat stát, lze spatřovat důvod pro delegaci věci k Okresnímu soudu v Třebíči a že řízení u delegovaného soudu by bylo i z důvodu placení nákladů na dopravu obou stran hospodárnější. Žalobce s návrhem nesouhlasí, neboť je přesvědčen, že nadepsaný soud je vzhledem k úkonům, které již ve věci provedl, s věcí seznámen natolik, aby mohl nařídit jednání a rozhodnout, když po delegaci k jinému soudu tento by musel věc nově studovat a došlo by k průtahům v této věci, když žaloba byla podána již 7. 12. 2006. Jmenovaný soud již u stejných subjektů a typově podobných případů rozhodoval ve více případech a v cca polovině případů z toho je již rozhodnuto i před odvolacím soudem.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen soudu příslušnému a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastnící řízení mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


Navrhovatel důvody pro delegaci věci spatřuje ve dvou okolnostech, a to v předmětu sporu, neboť spor se vztahuje k úhradě kupní ceny za nemovitost v obvodu Okresního soudu v Třebíči a v hospodárnosti řízení, s ohledem ke vzdálenosti sídla žalobce a územního pracoviště žalované, jež je v dané věci oprávněna zastupovat stát, od Obvodního soudu pro Prahu 2. Delegací by došlo k úspoře nákladů řízení.


Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisu dospěl k závěru, že s ohledem k okolnostem věci lze u delegovaného soudu důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější řízení. Nejvyšší soud posoudil výhrady vznášené žalobcem a zjistil, že věc dosud nedospěla do fáze prvého jednání, které bude teprve konáno. Soudem byl vydán platební rozkaz (č. l. 26) proti němuž byl podán odpor. Nejvyšší soud též připomíná, že obdobně jako v této věci rozhodl v řadě dalších právních věcí se stejným právním základem vedených mezi týmiž účastníky. S danou problematikou je tudíž seznámen i Okresní soud v Třebíči, k němuž byla podána žaloba. Navíc i když není dána příslušnost podle § 88 písm. g) o. s. ř., jedná se o právní vztah k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro obec M. a okres Třebíč (č. l. 47), přičemž tento právní vztah na straně žalované nebyl vyřizován ústředím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nýbrž jeho regionálním pracovištěm (č. l. 6, 16, 19).


Nejvyšší soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. František H r a b e c