4 Nd 34/2011
Datum rozhodnutí: 03.03.2011
Dotčené předpisy: § 11 o. s. ř.
4 Nd 34/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: American Express Services Europe Limited se sídlem Portland House, Stag House, London, SW1E 5BZ, Velká Británie, reg. č. 1833139, zastoupeného JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti žalovanému: I. V. , o zaplacení částky 30 166,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 41 C 10/2010, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, v době jeho rozhodování chyběly nebo je nešlo zjistit.

Podle čl. 23 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I.) dohodnou-li se strany, z nichž alespoň jedna má bydliště na území členského státu, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy tohoto členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. Taková dohoda o příslušnosti musí být uzavřena a) písemně nebo ústně s písemným potvrzením nebo b) ve formě, která odpovídá zvyklostem zavedeným mezi těmito stranami, nebo c) v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem, které strany znaly nebo musely znát a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví obchodu obecně znají a pravidelně se jimi řídí.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Uvedený soud usnesením ze dne 1. 9. 2010, sp. zn. 41 C 10/2010, (č. l. 42) vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Z odůvodnění tohoto usnesení pak vyplývá, že ve věci je dána mezinárodní příslušnost, resp. pravomoc soudů České republiky, a to na základě dohody stran ve smyslu čl. 23 nařízení Brusel I., nicméně podmínky pro určení místní příslušnost chybějí.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti. Žalovaný byl zaměstnancem společnosti NATEK s. r. o. a jmenovaná společnost a žalovaný uzavřeli s žalobcem smlouvu o vedení firemního karetního účtu, ke kterému byla žalovanému vydána platební karta American Express. Žalovaný byl jako držitel firemní platební karty podle ustanovení čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Smlouvy držitele firemní karty odpovědný za dluhy vzniklé transakcemi s platební kartou vydanou na jeho jméno. Podle čl. 15 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Smlouvy držitele firemní karty se smlouva a všechny právní vztahy vyplývající z vydání nebo používání karty řídí zákony České republiky, přičemž byla smluvena pravomoc českých soudů.

V dané věci je tedy i podle názoru Nejvyššího soudu dána pravomoc soudů České republiky na základě dohody stran ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení Brusel I, a to v návaznosti na ustanovení čl. 15 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Smlouvy držitele firemní karty. Poté je pravomoc určena v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Pokud jde o podmínky určení místní příslušnosti konkrétního soudu, ty nejsou v čl. 23 odst. 1 nařízení Brusel I obecně upraveny a nevyplývají ani z výše uvedené dohody stran, které si zvolily pravomoc soudů České republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisového materiálu je zjevné, že Městský soud v Brně pátral po pobytu žalovaného v České republice a zjistil, že žalovaný na adrese svého uváděného ubytování, resp. bytu v České republice v Brně na ulici K., poštu nepřebírá, když zásilka na jeho jméno nebyla na poště vyzvednuta. Žalovaný pak nepřebral zásilku ani při doručování na adresu jeho údajného zaměstnavatele, a to společnosti NATEK s.r.o., na ulici P., Brno. Při opakovaném doručování na obě výše uvedené adresy se pak zásilky soudu vrátily jako nedoručené s tím, že na obou adresách se nenachází příslušné domovní schránky. Dotazem na Službu cizinecké policie Policie ČR pak bylo zjištěno, že žalovaný nemá na území ČR povolen žádný druh pobytu. V roce 2007 si podal žádost o vízum nad 90 dnů za účelem zaměstnání, ale nebylo mu vyhověno. Jmenovaný žalovaný se pak nenachází ve výkonu trestu ani vazby.

Jak je patrno z výše uvedeného, v posuzované věci není možné určit místní příslušnost soudu podle ustanovení o místní příslušnosti uvedených v § 84 a následujících občanského soudního řádu. Ze spisu totiž nevyplývá žádný z hraničních určovatelů místní příslušnosti podle uváděných ustanovení tohoto právního předpisu. Navíc nejsou známy ani jiné relevantní údaje, z nichž by bylo možno dovodit vztah žalovaného k některému z okresních soudů České republiky.

Vzhledem k tomu, že ve formuláři společnosti American Express Services Europe Limited vyplněném žalovaným na č. l. 19 spisu je uvedena jako adresa jeho bydliště ulice K., Brno, jeví se jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Městský soud v Brně, u kterého je již věc vedena z titulu podaného žalobního návrhu.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek a proto vzhledem k nim podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c