4 Nd 34/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 34/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: V. Š., bytem Český Krumlov, Na Stráni 105, PSČ 381 01, zastoupeného Mgr. J. A., advokátem, proti žalovanému: J. K., bytem Český Krumlov, Křížová 442, PSČ 381 01, o žalobě na obnovu řízení pro zaplacení částky 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 7 C 150/2008, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 7 C 150/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce již v žalobním návrhu ze dne 16. 5. 2008 (soudu doručeno dne 19. 5. 2008) navrhl odnětí věci Okresnímu soudu v Českém Krumlově a její přikázání jinému soudu, který pozdějším podáním (č. l. 20) konkretizoval jako věcně příslušný soud v Brně . V návrhu vznesl ve smyslu ustanovení § 15a o. s. ř. námitku podjatosti soudců Okresního soudu v Českém Krumlově a Krajského soudu v Českých Budějovicích, o níž bylo usneseními Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2008 (č. l. 9) a Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 8. 2008 (č. l. 14) rozhodnuto tak, že soudci výše zmíněných soudů vyloučeni nejsou.


Návrh na delegaci odůvodnil žalobce tím, že z důvodu podjatosti soudců Okresního soudu v Českém Krumlově a Krajského soudu v Českých Budějovicích, lze nezávislého a nestranného rozhodování docílit pouze delegací věci jinému soudu.


Žalovaný se k návrhu nevyjádřil.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud v Českém Krumlově) a Městskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.


Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


V případě projednávané věci žalobce svůj návrh na delegaci jinému soudu odůvodňuje výhradně tím, že soud k projednání věci příslušný je v dané věci podjatý (resp. nebude-li námitce podjatosti soudců Okresního soudu v Českém Krumlově a Krajského soudu v Českých Budějovicích vyhověno, navrhuje žalobce delegaci jinému soudu).


Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však takovouto námitku není možno shledat jakkoli uplatnitelnou. Je-li námitce podjatosti soudu přisvědčeno, je věc tomuto soudu taktéž odejmuta, v opačném případě je věc u příslušného soudu projednána.


V daném případě nelze učinit závěr, že delegací věci by bylo vyhověno požadavku na ekonomičtější a rychlejší projednání věci. Nutno podotknout, že žalobce ani dané netvrdí, jelikož jediný důvod přikázání věci spatřuje toliko v kritice dřívějších rozhodnutí okresního a krajského soudu. Výhrady žalobce k dřívějším rozhodnutím nemohou odůvodnit užití ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., a ostatně nejsou ani důvodem k přikázání věci z důvodu podjatosti soudců, jak nadto konstatovaly Vrchní soud v Praze a Krajský soud v Českých Budějovicích.


V dané věci je taktéž třeba vzít s ohledem na hospodárnost a rychlost řízení v úvahu, že Okresní soud v Českém Krumlově je s věcí již podrobně obeznámen.


Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Brně nepřikázal.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l

Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a