4 Nd 339/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.4 Nd 339/2010-24

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci složitele: J. Č. , zastoupeného Mgr. Zdeňkem Milíkem, advokátem se sídlem Karmelitská 14/382, Praha 1, pro příjemce: J. N. , neznámého pobytu, popř. jeho neznámým dědicům, o úschově peněžní částky 10 121,- Kč, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 Sd 88/2010, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 8 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle § 88 písm. k) o. s. ř. (dříve písm. l) ) namísto obecného soudu, popř. namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění, jde-li o řízení o úschovách; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

Podle § 567 odst. 1 obč. zák. dluh se plní na místě určeném dohodou účastníků. Není-li místo plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka.

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Obvodního soudu pro Prahu 8, který usnesením ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. 20 Sd 88/2010 (č. l. 18), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Složitel se návrhem ze dne 12. 8. 2010 domáhal po Obvodním soudu pro Prahu 8 vydání usnesení, kterým by bylo rozhodnuto o přijetí částky 10 121,- Kč do soudní úschovy pro shora uvedeného příjemce. Z návrhu vyplývá, že složitel je vlastníkem nemovitosti, a to pozemku v k. ú. Ď. , obec P. Na této nemovitosti vázne zástavní právo pro shora uvedeného příjemce. Složitel prohlásil, že závazek váznoucí na uvedené nemovitosti nelze splnit jinak než složením do soudní úschovy ve smyslu ustanovení § 185a o. s. ř. Podle ustanovení § 567 odst. 1 obč. zák. má být předmětný dluh plněn na místě určeném dohodou účastníků, která v daném případě podle tvrzení složitele neexistuje, a tudíž je v souladu s předmětným ustanovením § 567 obč. zák. místo plnění dáno bydlištěm nebo sídlem dlužníka. Bydliště složitele jako dlužníka ale není na území České republiky.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Podle § 185b o. s. ř. je účastníkem řízení složitel. Po právní moci usnesení o přijetí do úschovy je účastníkem řízení také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny, a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy.

Jak vyplývá z návrhu na zahájení řízení, peněžitý předmět úschovy má v dispozici složitel, jehož nemovitost, na níž vázne vyplácené zástavní právo, se nachází v k. ú. Ď. , obec P. , a tedy na Praze 8.

Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2010 Předseda senátu: JUDr. František Hrabec