4 Nd 334/2000
Datum rozhodnutí: 18.10.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 334/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem J. S., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25 ze dne 3. 2. 2000 č. j. 640 612 6958/161, kterým byla navrhovateli zamítnuta žádost o částečný invalidní důchod rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc - řízení o opravném prostředku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Ca 153/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Protože se tímto usnesením zcela vyhovělo návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2000Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec