4 Nd 331/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 16 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 331/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: PharmDr. D. H., proti žalovanému: Mgr. JUDr. Milan Zamrazil, o ochranu osobnosti a zaplacení 50.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 209/2007, o vyloučení soudce Vrchního soudu v Praze t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Naděžda Žáková není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 308/2008.

O d ů v o d n ě n í :

K Vrchnímu soudu v Praze podala žalobkyně odvolání (č. l. 77) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2008, sp. zn. 36 C 209/2007 (č. l. 68), jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žaloby o ochranu osobnosti a zaplacení 50.000,- Kč. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 308/2008.

Podáním ze dne 26. 9. 2008 (č. l. 86) učinila žalobkyně návrh na vyloučení předsedkyně senátu 1 Co Vrchního soudu v Praze JUDr. Naděždy Žákové z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 308/2008 pro podjatost. Předmětný návrh žalobkyně odůvodnila tím, že vždy, když podala proti rozhodnutí Mgr. JUDr. Zamrazila, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, odvolání, řešily ho soudkyně JUDr. Žáková, JUDr. Říhová a žalobkyně nikdy neuspěla, neboť nebyl zájem přešetřit rozhodnutí Mgr. JUDr. Zamrazila. I v tomto případě podle jejího názoru rozhodne JUDr. Žáková stejně jako v předchozích případech žalobkyně. Vyslovuje, že o podjatosti soudkyně svědčí to, že JUDr. Žáková ani vůbec nečetla její žalobu, nebo odvolání se na rozsudek JUDr. Cepla.

JUDr. Naděžda Žáková ve svém písemném vyjádření k věci uvedla, že k věci, účastníkům řízení nemá žádný vztah, nemá zájem na výsledku řízení. Nezná osobně žádného z účastníků řízení. Žalobkyně byla účastnice řízení v několika věcech, na jejichž rozhodování se podílela a rozhodnutí žalovaného, jako soudce, byla předmětem přezkumu senátu 1 Co, jehož je členkou. Osobně žalovaného nikdy neviděla.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně o jejíž vyloučení jde, měla poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobkyně ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčené soudkyně Vrchního soudu v Praze. Z jejího podání je patrno, že žalobkyně podrobuje kritice postup resp. rozhodování JUDr. Žákové v této i jiných jejích kauzách, v nichž žalobkyně nebyla úspěšná, a je přesvědčena, že u Vrchního soudu v Praze se jí nedostává nestranného rozhodování v jejích věcech a proto nebude nestranně rozhodnuto ani v této věci. Podle 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobkyní neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 308/2008, byla vyloučena výše jmenovaná soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec