4 Nd 326/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 326/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: Ing. J. Š., správce konkursní podstaty úpadce P., s r. o., proti žalované: S. F.-M., a. s., o zmocnění svolat mimořádnou valnou hromadu, vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 Cm 90/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 Cm 90/2008 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalované, aby věc řízení o zmocnění svolat mimořádnou valnou hromadu, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 15 Cm 90/2008, byla přikázána Městskému soudu v Praze.

Žalovaná návrh odůvodnila tím, že sídlo žalobce, úpadce i advokátů zastupujících žalobce (AK M. a S.) je v P. Žalovaná vede jednání o převzetí právního zastoupení v této věci advokátem se sídlem v P. Pokud dojde k delegování věci k Městskému soudu v Praze, nebudou vznikat účastníkům resp. právním zástupcům vícenáklady soudního řízení cestovní výdaje. Dále u Městského soudu v Praze je vedeno konkursní řízení na majetek úpadce P. s r. o. a vznikla-li by v řízení potřeba dokazovat skutečnosti související s daným konkursním řízením, bylo by to u navrženého soudu organizačně jednodušší, levnější a rychlejší.

Žalobci byl soudem podle § 12 odst. 3 o. s. ř. k realizaci práva vyjádřit se k návrhu zaslán návrh na delegaci věci. Žalobce se nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnosti uváděné žalovanou tj. že sídla žalobce, úpadce P., s r. o. (a případného budoucího právního zástupce žalované) se nalézají mimo obvod příslušného soudu a že u navrhovaného soudu je vedeno soudní řízení v jiné věci (konkursní), mající návaznost ve vztahu k osobě žalobce, který je správcem konkursní podstaty v konkursní věci úpadce P., s r. o., nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Pokud žalovaná hovoří o tom, že žalobce je zastoupen v řízení advokáty advokátní kanceláře M. a S., nutno konstatovat, že ve spise se plná moc prokazující takové zastoupení nenalézá. Pro úplnost se dále podotýká, že v konkursní věci úpadce P., s r. o. bylo Městským soudem v Praze vydáno usnesení sp. zn. 79 K 49/2000-1465, jímž byl Ing. J. Š. zproštěn funkce správce konkursní podstaty, které však dosud zřejmě nenabylo právní moci.

Dále je též nutno přihlédnout k tomu, že žalobce se k návrhu na přikázání věci nevyjádřil, přičemž ve věci nebyla připojena doložka podle ustanovení § 101 odst. 4 o. s. ř. (č. l. 28, 30), podle kterého soud může připojit k výzvě účastníku k vyjádření k určitému návrhu doložku, že nevyjádří-li se účastník v určité lhůtě, bude se předpokládat jeho souhlas a tudíž nelze v dané věci presumovat souhlas žalobce s návrhem na přikázání věci. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Krajský soud v Ostravě je s věcí již obeznámen.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec