4 Nd 321/2000
Datum rozhodnutí: 04.10.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 321/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem P. B., proti rozhodnutí odpůrce České správy sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, ze dne 29. 6. 2000, č. j. 110 215 960, rozhodl o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek ze dne 8. 8. 2000 podaný navrhovatelem proti rozhodnutí odpůrce ze dne 29. 6. 2000, č. j. 110 215 960, projedná a rozhodne o něm Vrchní soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze předložil Nejvyššímu soudu České republiky shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí, když navrhovatel má bydliště mimo území České republiky.Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 39/2000, o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních a spojeneckých armád v letech 1939 - 1945 je věcně příslušným vrchní soud, a místně příslušným podle § 246a odst. 2 o. s. ř. obecný soud navrhovatele.Z předloženého spisu je patrno, že navrhovatel trvale bydlí mimo území České republiky, na jejímž území nemá trvalé bydliště a ani se zde nezdržuje.Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.Navrhovatel nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., neboť trvale bydlí mimo území České republiky a podmínky místní příslušnosti vzhledem k této skutečnosti scházejí.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce je Vrchní soud v Praze. Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud České republiky především z toho hlediska, aby věc rozhodoval soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. října 2000

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná