4 Nd 320/2008
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 320/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: A. E. S. E. L., zastoupeným JUDr. O. Š., advokátem, proti žalovanému: S. C. P., o zaplacení částky 65.747,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 41 C 48/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Městského soudu v Brně sp. zn. 41 C 48/2008, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 23. 10. 2007, sp. zn. 11 C 51/2007, ve znění opravného usnesení ze dne 16. 1. 2008, sp. zn. 11 C 51/2007, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 2 svou místní nepříslušnost, a věc postoupil Městskému sodu v Brně jakožto soudu místně příslušnému.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 9. 7. 2008, sp. zn. 41 C 48/2008, vyslovil svou místní nepříslušnost, a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu dle § 11 odst. 3 o. s. ř. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že žalovaný se v České republice nezdržuje a Městský soudu v Brně není místně příslušným soudem.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jde o závazek z obchodního vztahu, podléhající režimu ustanovení § 15 Všeobecných smluvních podmínek, podle kterého byla smluvními stranami smluvena příslušnost českých soudů.

Z obsahu spisu je zřejmé, že žalovaný v České republice nebydlí, nezdržuje se tu a ani na jejím území nepracuje.

Nejvyšší soud České republiky vše posoudil z hlediska účelnosti a přihlédl k tomu, že v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo poslední pracoviště žalovaného, že žalobce vydal žalovanému platební kartu v rámci své smluvní spolupráce se společností M. (zaměstnavatele žalovaného), a že ostatně v obvodu tohoto soudu má své sídlo i zástupce žalobce. Rozhodl proto, že věc projedná a rozhodně Obvodní soud pro Prahu 2.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná