4 Nd 320/2000
Datum rozhodnutí: 20.09.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 320/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený ve věci žalobce M. Č., proti žalované České správě sociálního zabezpečení v Praze, Křížová 25, Praha 5 o dílčí plný invalidní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 83/2000, rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc - řízení o dílčí invalidní důchod mezi výše uvedenými účastníky, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 83/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Toto rozhodnutí neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal