4 Nd 319/2010
Datum rozhodnutí: 04.11.2010
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 319/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: B. V. proti žalované: CET 21 spol. s r.o. , se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 5, o uložení povinnosti realizovat právo na odpověď, vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 83/2007, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Milena Opatrná a soudci JUDr. Karel Podolka a JUDr. Jaroslav Bureš nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 261/2010.

O d ů v o d n ě n í :

K Vrchnímu soudu v Praze podal žalobce odvolání (č. l. 66) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2010, sp. zn. 37 C 83/2007 (č. l. 65), jímž bylo rozhodnuto, že se řízení zastavuje a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odvolání zároveň žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze. Daný návrh žalobce odůvodnil tím, že Městský soud v Praze ve spojení s Vrchním soudem v Praze zneužívají žalobcovy sociální situace k tomu, aby zabránily projednání věci a odstranění neostalinské represe. Navíc je žalobcova sociální situace způsobena postupem Městského soudu v Praze a jeho vedení ve vazbě na Obvodní soud pro Prahu 1, čímž dochází k porušení čl. 81, čl. 82 Ústavy i čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod. Shora zmíněné neostalinské represe pak byly žalobci způsobeny za podpory vedení Městského soudu v Praze a bývalého soudce Šrámka, zdejší komunální sféry, Policie ČR i Ministerstva spravedlnosti ČR.

Z písemného vyjádření členek a členů projednávajícího senátu 1 Co a zastupujícího senátu 3 Co se podává, že dotčené soudkyně a soudci nemají k věci a k účastníkům žádný vztah, ani zájem na výsledku řízení, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci. JUDr. Říhová a Mgr. Javůrková znají žalobce coby účastníka řízení z četných sporů, na jejichž vyřízení se podílely.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně a soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudců Vrchního soudu v Praze. Z podání žalobce je patrno, že podrobuje kritice postup Vrchního soudu v Praze v jeho věcech. Žalobce je subjektivně přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 261/2010 byly vyloučeny výše jmenované soudkyně a soudci tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. listopadu 2010

Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec