4 Nd 311/2010
Datum rozhodnutí: 27.10.2010
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.
4 Nd 311/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: B. V. proti žalované: Česká republika jednající Ministerstvem spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, o ochranu osobnosti, vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 29/2010, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. t a k t o :

I. Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 207/2010.


II. Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 207/2010.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 11. 12. 2003 k Městskému soudu v Praze návrh podle § 11 občanského zákoníku. Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. 37 C 155/2003, návrh žalobce odmítl, protože žalobce ve stanovené lhůtě neodstranil vady žaloby. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž rozhodoval Vrchní soud v Praze, který usnesením ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. 1 Co 124/2004, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Proti uvedenému rozhodnutí Vrchního soudu v Praze podal žalobce dovolání, o němž rozhodoval Nejvyšší soud v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Podolky, soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka. Nejvyšší soud pak usnesením ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2629/2006, rozhodl tak, že zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. 1 Co 124/2004, i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2004 sp. zn. 37 C 155/2003 a věc vrátil k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze.

Ve věci tedy následně jednal Městský soud v Praze, který usnesením ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 37 C 29/2010, rozhodl, že žaloba podaná žalobcem B. V. se odmítá a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce odvolání a vznesl námitku podjatosti soudců podle § 14 o. s. ř., kterou následně konkretizoval tak, že ve věci je dána podjatost soudců Říhové, Javůrkové a Podolky podle ustanovení § 14 o. s. ř. pro jejich zaujaté a nenávistné postoje vůči jeho osobě.

Z písemného vyjádření JUDr. Říhové, Mgr. Javůrkové a JUDr. Podolky se podává, že dotčení nemají k věci a k účastníkům žádný vztah, ani zájem na výsledku řízení, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodování věci. JUDr. Říhová a Mgr. Javůrková znají žalobce coby účastníka řízení z četných sporů, na jejichž vyřízení se podílely.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 2 o. s. ř. u soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 2 o. s. ř. je potřebné poznamenat, že i v případech popisovaných v tomto ustanovení se jedná o poměr soudce k věci, jenž z projednávaní a rozhodování věci vylučuje soudce, kteří již byli ve věci činí v jiném stupni tím, že věc projednávali a rozhodovali.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu ohledně soudkyň JUDr. Ludmila Říhově a Mgr. Dagmar Javůrkové žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně, o jejichž vyloučení jde, měly poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce podrobuje kritice jím domnělý postoj jmenovaných soudkyň vůči své osobě. Žalobce je tak subjektivně přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává ohledně jmenovaných soudkyň důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Obsahově stejnou námitku podjatosti jako v případě výše jmenovaných soudkyň žalobce vznesl i proti soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Karlu Podolkovi. Ani tato námitka žalobce pak podle Nejvyššího soudu není díky svému obsahu a s odkazem na výše uvedené důvodná. Z obsahu spisového materiálu ale vyplývá, že JUDr. Podolka byl již ve věci činný, když jako soudce Nejvyššího soudu rozhodoval o dovolání žalobce v projednávané věci. Proto je nyní jmenovaný jako soudce Vrchního soudu v Praze podle ustanovení § 14 odst. 2 o. s. ř. z projednávání a rozhodování této věci nadále vyloučen.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 207/2010 byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Jiná situace však nastala ohledně soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Karla Podolky, a proto za tohoto stavu senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2010

Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec