4 Nd 31/2009
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 31/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně S. C. F., a. s., se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, zastoupené Mgr. K. V., advokátem, proti žalovanému J. Š., bytem Zašová-Veselá 90, 756 51 Zašová-Veselá, korespondenční adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1748, o zaplacení 104.601,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 694/2007, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu v důvodu vhodnosti, t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 694/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.


O d ů v o d n ě n í :


Nejvyššímu soudu byl v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. předložen prostřednictvím Vrchního soudu v Praze návrh žalovaného, aby věc řízení o zaplacení 104.601,55 Kč s příslušenstvím, která je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 694/2007, byla přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně.


Žalovaný tento návrh odůvodnil tím, že z vážných zdravotních a finančních důvodů není schopen dostavit se k řízení k Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


Žalobkyně ve svém vyjádření k podání žalovaného uvedla, že s delegací nesouhlasí a trvá na projednání věci u Obvodního soudu pro Prahu 5, který je k projednání určen na základě ujednání mezi žalobkyní a žalovaným v čl. 8.6 Všeobecných smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy, o které se v dané věci bude jednat.


Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.


Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem, v konkrétním případě pak jde o soud, jenž byl dohodnut stranami, které předmětnou úvěrovou smlouvu uzavřely. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností.


Okolnosti uváděné žalovaným nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Zásadně okolnost toho druhu, že některý účastník musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Nutno poukázat, že žalovaný namítané závažné zdravotní potíže nijak nedoložil. Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalobkyně s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu ve Vsetíně nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalobkyni nepříznivý.


Nejvyšší soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří P á c a l


Vypracoval:


JUDr. Petr Š a b a t a