4 Nd 306/2000
Datum rozhodnutí: 06.09.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 306/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem Z. K., zastoupeným J. O., proti rozhodnutí odpůrce Okresního úřadu Zlín - pozemkového úřadu ze dne 25. 2. 2000, zn. 2188/00, rozhodl o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek ze dne 2. 3. 2000 podaný navrhovatelem proti rozhodnutí odpůrce ze dne 25. 2. 2000 zn. 2188/00 projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Brně.

0 d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu České republiky shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušným krajský soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má občan bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisu je zřejmé, že navrhovatel trvale bydlí mimo území České republiky, na jejímž území nemá trvalé bydliště a ani se zde nezdržuje.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Navrhovatel nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř.

Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ust. § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce je Krajský soud v Brně. Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z toho hlediska, aby věc rozhodoval soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2000

Předseda senátu:

JUDr. J. P.