4 Nd 304/2000
Datum rozhodnutí: 06.09.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 304/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po J. T. vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. D 476/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc se přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2000Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c