4 Nd 302/2010
Datum rozhodnutí: 04.11.2010
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 302/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobkyně Puma Czech Republic, s. r. o. , se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha, IČ 26458802, zast. JUDr. Miroslavem Hlivákem, advokátem se sídlem Lazarská 8/13, 120 00 Praha 2, proti žalované FIVE X, a. s. , se sídlem Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČ 31340831, Slovenská republika, o zaplacení 1.067.924,62 EUR s příslušenstvím, o určení věcné a místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 a § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy .

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 20. 8. 2010 (doručeno dne 23. 8. 2010) podala žalobkyně u Nejvyššího soudu České republiky návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci a současně dalším podáním z téhož dne navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, který místně příslušný soud předmětnou věc projedná a rozhodne.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobkyní podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Podle § 86 odst. 3 o. s. ř. lze proti zahraniční osobě podat žalobu i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z podaného návrhu na zahájení řízení vyplývá, že žalobce s žalovaným uzavřel dne 7. 6. 2006 Rámcovou dohodu o obchodní spolupráci, jejímž obsahem je mimo jiné i ujednání o tom, že případné spory budou řešeny za použití občanského soudního řádu, a to soudy České republiky. Smluvní strany se však nedohodly, který ze soudů České republiky má být příslušným soudem k rozhodování případných sporů. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že není možné určit místní příslušnost soudu ani dle předpisů českého práva, ani podle Nařízení Rady ES č. 44/2001 z 22. 12. 2000, o pravomoci a o uznávání rozsudků v občanských a obchodních věcech, neboť žalovaný nemá v České republice ani sídlo ani podnik či organizační složku, shledal Nejvyšší soud České republiky podmínky pro určení místně příslušného soudu v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 104a odst. 4 a § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí dané věci určil soud, v jehož obvodu má sídlo žalobce, tj. Obvodní soud pro Prahu 4.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. listopadu 2010

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu