4 Nd 30/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 30/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně: V. S., bytem Malá 544/2, 162 00 Praha 6-Střešovice, adresa pro doručování: Horoměřice, J. K. Tyla 617, zastoupené Mgr. M. V., advokátkou, proti žalovanému: Ing. arch. R. Š., bytem Malá 544/2, 162 00 Praha 6-Střešovice, zastoupenému JUDr. K. M., advokátem, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 284/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 284/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Jiří P á c a lVypracoval:

JUDr. Petr Š a b a t a