4 Nd 3/2011
Datum rozhodnutí: 27.01.2011
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.
4 Nd 3/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce P. K. , proti žalovaným 1) ČR - ministru spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřímu Pospíšilovi, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, 2) Obvodnímu soudu pro Prahu 2 Mgr. Trunkátovi, Mgr. Šternonové, se sídlem Francouzská 19, 120 00 Praha 2, 3) Městskému soudu v Praze JUDr. Petru Hubnerovi, JUDr. Ivě Březinové, Mgr. Martinu Jachurovi, se sídlem Spálená 6/2, Nové Město, o zaplacení 7.472.189,90 Kč, 1.759.254,40 Kč a renty 10.830,- Kč měsíčně s příslušenstvím, o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř., t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy .

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobce adresoval Nejvyššímu soudu České republiky žalobní návrh ve výše uvedené věci.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak právní předpis.

V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. a není tedy oprávněn rozhodnout o předmětné žalobě, která mu byla žalobcem podána jako soudu nepříslušnému.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodnuto tak, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu