4 Nd 29/2011
Datum rozhodnutí: 10.02.2011
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 29/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v exekuční věci oprávněného Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. , se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, adresa pro doručování Ječná 39a, Praha 2, proti povinnému D. S. , o návrhu na nařízení exekuce a udělení pověření pro soudního exekutora k vymožení pohledávky 800,- Kč, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 1854/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 1854/2010, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 26. 11. 2010, sp. zn. 23 EXE 1854/2010, vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci. V odůvodnění tohoto usnesení s odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. uvedl, že ze zpráv České pošty, s.p. a Dětského domova S. P., se povinný nezdržuje ani na adrese Praha 8, K., ani na adrese J., S. P. Soudu se nepodařilo zjistit jinou adresu povinného, dle které by bylo možno určit místní příslušnost soudu podle § 45 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb.

Proto Okresní soud v Příbrami rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ,ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Příbrami, v jehož obvodu se povinný nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani oprávněný, nadto projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 9, v jehož obvodu je sídlo oprávněného. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 9 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. února 2011 JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu