4 Nd 285/2000
Datum rozhodnutí: 30.08.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 285/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelem J. D., proti rozhodnutí odpůrce Okresního úřadu v Přerově, Okresního pozemkového úřadu v Přerově, ze dne 8. 3. 2000 č. j. PÚ 197/98-201/4 Vo-1, rozhodl o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že opravný prostředek ze dne 2. 4. 2000 podaný navrhovatelem proti rozhodnutí odpůrce ze dne 8. 3. 2000 č. j. PÚ 197/98-201/4 Vo-1 projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě předložil Nejvyššímu soudu České republiky shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí, když navrhovatel má bydliště v Austrálii.

Podle ustanovení § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušným krajský soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má občan bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisu je zřejmé, že navrhovatel trvale bydlí v Austrálii, na území České republiky nemá trvalé bydliště a ani se zde nezdržuje.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.

Navrhovatel nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., neboť trvale bydlí v Austrálii, takže podmínky místní příslušnosti vzhledem k této skutečnosti scházejí.

Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce je Krajský soud v Ostravě. Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud České republiky z toho hlediska, aby věc rozhodoval soud, v jehož obvodu je sídlo orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2000

JUDr. Danuše N o v o t n á

předsedkyně senátu