4 Nd 28/2009
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 28/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: O. Č., proti žalovanému: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. P. K., o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. t a k t o :


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Nejvyššímu soudu bylo doručeno podání žalobkyně, jímž se domáhá po žalovaném úhrady částky 40.000,- Kč.


Podle § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 104a odst. 1 o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.


Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.


V dané věci nerozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvého stupně podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Tudíž není oprávněn rozhodnout o předmětném návrhu, který mu byl účastníkem podán jako soudu nepříslušnému.


Protože se v dané věci jedná o peněžité plnění nepřevyšující 100.000,- Kč (§ 9 odst. 3 písm. r), bod 6 o. s. ř.) a žalovaný má sídlo ve městě B., bylo rozhodnuto podle § 104a odst. 4 o. s. ř. tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena jmenovanému soudu k dalšímu řízení.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec