4 Nd 277/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
4 Nd 277/2010-57


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce NASH FINANCE LTD. , se sídlem 4 Larch Green, Douglas Bader Park, Londýn NW9, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 6535852, zastoupeného JUDr. Denisou Knoblochovou, advokátkou se sídlem Panská 6, Praha 1, proti žalovanému P. K. , o zaplacení částky 29.960,83 Kč s příslušenstvím ze směnky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Cm 50/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Cm 50/2010, p r o j e d n á a r o z h o d n e Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 55 Cm 50/2010, jednak ustanovil žalovanému opatrovníka advokáta JUDr. Davida Mášu, jednak vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Městský soud v Praze v odůvodnění svého usnesení konstatoval, že ve věci je dána pravomoc českých soudů a věcná příslušnost krajských soudů. Má však za to, že chybí podmínky místní příslušnosti. Žalobce zvolil příslušnost podle § 87 o. s. ř. Dle názoru Městského soudu v Praze je taková volba možná jen v případě, že je mezi čím volit, tedy že primárně musí být jasné, který soud je místně příslušný dle obecných ustanovení (§ 84 až § 86 o. s. ř.) a teprve pak je možno eventuelně zvolit soud dle § 87 o. s. ř. Volba dle § 87 o. s. ř. bez toho, že by byl jasný také obecný soud dle § 84 až § 86 o. s. ř., může dle názoru Městského soudu v Praze založit vadu řízení spočívající v odnětí zákonnému soudci.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že chybí obecné podmínky místní příslušnosti, není dána ani místní příslušnost podle § 87 odst. 1 písm. e) o. s. ř. Po právní moci tohoto usnesení proto věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podmínky pro rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky a Městský soud v Praze svým pravomocným usnesením rozhodl, že není místně příslušným soudem, neboť podmínky jeho místní příslušnosti chybějí, přičemž není možno určit, který soud je místně příslušný.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu věc přikazovat k projednání a rozhodnutí kterémukoli jinému soudu, než u kterého byla podána žaloba, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že projednání a rozhodnutí věci bude vhodné ponechat u Městského soudu v Praze. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Městský soud v Praze tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010JUDr. Danuše N o v o t n á
předsedkyně senátu