4 Nd 270/2000
Datum rozhodnutí: 12.09.2000
Dotčené předpisy:
4 Nd 270/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. září 2000 v trestní věci obviněného ml. M. P., stíhaného pro trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. a šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1, odst. 2 tr. zák., ve sporu o příslušnost mezi Okresním soudem v Třebíči a Okresním soudem v Jindřichově Hradci t a k t o :

Podle § 24 tr. ř. příslušným soudem k projednání předmětné trestní věci je Okresní soud v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zástupce v Třebíči podal dne 1. 6. 2000 u Okresního soudu v Třebíči obžalobu na obviněného ml. M. P. Klade mu za vinu, že v přesně nezjištěnou dobu během měsíce února 2000 zakoupil v T. na nádraží ČD sušenou rostlinu Indické konopí", kterou poté nacpanou do fajfky poskytl v jednom případě v L., okres T., ke kouření nezl. L. S. a nezl. M. H., přičemž rostlina obsahovala látku tetrahydrokanabiol, která je podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zařazena do přílohy č. 4 psychotropních látek, zařazené v seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.). Toto jednání bylo kvalifikováno jednak jako trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2, písm. b) tr. zák., jednak trestný čin šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1, odst. 2 tr. zák.

Okresní soud v Třebíči usnesením ze dne 6. 6. 2000 sp. zn. 1 T 36/2000 věc podle § 295 tr. ř. postoupil k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci. Svůj procesní postup odůvodnil tím, že obviněný ml. Pacholík má trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Jindřichově Hradci a nadto je veden v evidenci Okresního úřadu tamtéž. Bude proto ku prospěchu obviněného, aby jeho trestní věc byla projednána soudem, v jehož obvodu má trvalé bydliště. Jednání se budou moci účastnit zákonní zástupci obviněného a v budoucnu bude lépe zajištěna příslušná součinnost s evidencí Okresního úřadu, což ve svých důsledcích povede k lepšímu výchovnému působení na obviněného.

Okresní soud v Jindřichově Hradci, jemuž byla věc postoupena, usnesením ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. 3 T 288/2000 podle analogie ustanovení § 295 tr. ř. svou příslušnost neuznal. Uvedl, že je sice možno prospěch obviněného nahlížet pouhým faktem trvalého bydliště, avšak tato okolnost spolu s tím, že obviněný prochází evidencí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci samy o sobě neznamenají, že k prospěchu obviněného bude to, aby věc projednal místně nepříslušný soud. Nadto obviněný dovrší v nejbližší době 18 let věku a je tudíž sporné tvrzení o působení orgánu pověřeného péčí o mládež.

Podle § 24 tr. ř. spory o příslušnost mezi soudy rozhoduje soud, který je jim nejblíže společně nadřízen, což je v daném případě Nejvyšší soud České republiky.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Vyžaduje-li to prospěch mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu, v jehož obvodu mladistvý bydlí, nebo soudu, u něhož z jiných důvodů je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější. Tento postup upravuje ustanovení § 295 tr. ř.

V daném případě z obsahu trestního spisu vyplývá, že trestný čin byl spáchán v obvodu Okresního soudu v Třebíči. Dále bylo zjištěno, že obviněný ml. P. má trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Ze zprávy starosty Obecního úřadu ve Strmilově, v jehož místní části Č. O. ml. obviněný bydlí, je zřejmé, že v místě trvalého bydliště se nezdržuje, a není nic známo o tom, co dělá a kde bydlí. Rovněž ze zprávy referátu sociálních věcí a zdravotnictví Okresního úřadu v Jindřichově Hradci vyplývá, že mimo základních dat o místě bydliště a zaměstnání rodičů není této instituci o ml. obviněném nic známo, přičemž spis o ml. obviněném či některém z jeho sourozenců nebyl a není u tohoto odboru veden. Nejpodrobnější zprávu o chování ml. obviněného podal ředitel Středního odborného učiliště lesnického v L., okres T., které ml. obviněný v době podání zprávy druhým rokem navštěvoval. Z uvedeného hodnocení lze zjistit, že ml. obviněný bude ještě nejméně jeden rok uvedené učiliště navštěvovat.

Smyslem procesního postupu podle § 295 tr. ř. je v souvislosti s trestním řízením proti mladistvému ve fázi projednávání věci před soudem vytvořit co nejlepší předpoklady pro koordinované výchovné působení všech zainteresovaných subjektů. Toto hledisko však nelze aplikovat mechanicky bez náležitého odůvodnění. Základním kriteriem je prospěch mladistvého a lze mít pochybnosti, zda v případě projednání věci Okresním soudem v Jindřichově Hradci, byť jde o místo, kde má sídlo orgán péče o mládež, pouze tato skutečnost může toto kriterium plně postihnout. Argumentace Okresního soudu v Třebíči v souvislosti s postupováním věci je z tohoto pohledu po výtce formální. Je proto zapotřebí přisvědčit a pro stručnost plně odkázat na ty závěry Okresního soudu v Jindřichově Hradci, kde podrobně specifikuje důvody, které jej vedly k tomu, že svou příslušnost neuznal.

Nejvyšší soud České republiky poté ve sporu o příslušnost rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Třebíči.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. září 2000

JUDr. D. N.

předsedkyně senátu