4 Nd 26/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 26/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Františka Hrabce v právní věci žalobce: V. Š., bytem Na Stráni 105, 381 01 Český Krumlov, zastoupeného Mgr. J. A., advokátem, proti žalovaným: 1) R. M., a 2) A. M., oba bytem Plešivec 216, 381 01 Český Krumlov, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 9 C 150/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 9 C 150/2008 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 16. 5. 2008, doručeným Okresnímu soudu v Českém Krumlově dne 19. 5. 2008, podal žalobce prostřednictvím svého právního zástupce žalobu o obnovu řízení vedeného původně u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 7 C 626/95.

V rámci tohoto podání žalobce navrhl, aby věc byla delegována jinému soudu než Okresnímu soudu v Českém Krumlově a Krajskému soudu v Českých Budějovicích, přičemž tento požadavek odůvodnil námitkou podjatosti soudců těchto soudů. Podáním ze dne 16. 12. 2008 posléze právní zástupce žalobce upřesnil, že věc má být delegována Městskému soudu v Brně.

Žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasí, neboť jeho i manželčin zdravotní stav neumožňuje cestovat k vzdálenějšímu soudu, nadto není ochoten nést zvýšené finanční náklady, které by s delegací byly spojeny.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Českém Krumlově a Městskému soudu v Brně, návrh na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V daném případě nelze závěr o ekonomičtějším a rychlejším jednání učinit, a ostatně žalobce to ani netvrdí, spatřuje-li důvod k přikázání věci v kritice dřívějších rozhodnutí okresního a krajského soudu. Jeho výhrady k dřívějším rozhodnutím nemohou odůvodnit užití ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., a ostatně nejsou ani důvodem k přikázání věci z důvodu podjatosti soudců, jak nadto konstatovaly Vrchní soud v Praze a Krajský soud v Českých Budějovicích.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Brně nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná