4 Nd 257/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2, 3 o. s. ř.
4 Nd 257/2011-18


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce O. S., proti žalované M. K., zast. JUDr. Milanem Hubeným, advokátem se sídlem Vrahovická 56, 796 26 Prostějov, o zaplacení 326.394,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 187/2011, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 187/2011 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedená věc byla podáním Okresního soudu v Prostějově ze dne 9. 8. 2011 (doručeno dne 16. 8. 2011) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobce na delegaci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalobce návrh na přikázání věci jinému soudu odůvodnil tím, že je diabetik s vážnější formou onemocnění a v souvislosti s dalšími zdravotními (zejména pohybovými) problémy je pro něj cestování na delší vzdálenosti obtížné a že navíc pečuje o svoji invalidní manželku. Uvedené skutečnosti žalobce doložil přiloženou lékařsko zprávou ze dne 30. 5. 2011.

Žalovaná však s návrhem žalobce na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 nesouhlasila s odůvodněním, že předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti je typicky existence takových okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci, avšak v dané věci se o takový případ nejedná.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresní soud v Prostějově) a Obvodnímu soudu pro Prahu 6, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobce návrh na delegaci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 odůvodňuje svým nepříznivým zdravotním stavem a dále skutečností, že pečuje o svoji invalidní manželku. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení či svědek nemá pracoviště (bydliště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem pracoviště (bydliště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K mimořádným poměrům účastníka řízení lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v dané věci bylo rozhodnuto o přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 6, došlo by ke stavu, který by byl pro žalovanou nepříznivý. Je totiž nutno přihlédnou ke skutečnosti, že žalovaná s návrhem na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 nesouhlasila.

Po prostudování předmětného spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 6 nepřikázal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu